Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Laboratorija za evolucionu biologiju (LEB)

Predmet istraživanjaČlanoviAktuelni projektiOpremaSaradnjaKontakt osoba

Tim LEB-a koristi molekularne i fenotipske karaktere u proučavanju taksonomskog diverziteta, intra- i interpopulacione varijabilnosti u odnosu na vremensko-prostorne i ekološke parametre, i istorije životnih formi različitih grupa beskičmenjaka i kičmenjaka. Naše interesovanje uključuje sistematiku, filogeniju i specijaciju različitih grupa, predeonu i konzervacionu genetiku kriptičnih, retkih, endemskih, prostorno fragmentisanih i široko raspostranjenih taksona. Osnovni istraživački objekti su mitohondrijalni i jedarni geni i morfološke strukture. Shodno tome, ekspertiza članova LEB-a su kvalitativne i kvantitativne metode kao štu su: DNK sekvenciranje mitohondrijskog i jedarnog genoma, proteinska elektroforeza, osnovne i napredne tehnike tradicionalne i geometrijske morfometrije.

Stoga, istraživačka interesovanja članova LEB-a su:

 1. Proučavanje genetičkog, fenotipskog i taksonomskog diverziteta. Uspešno koristimo savremene metode u analizi molekularne varijabilnosti i kvantifikovanju morfoloških struktura u rešavanju taksonomskih problema odabranih grupa vrsta, određivanju granica vrsta i definisanju evoluciono značajnih jedinica. Podaci dobijeni radom u našoj laboratoriji doprinose otkrivanju skrivenih fenotipskih i genetičkih jedinica i evolucione diverzifikacije analiziranih taksona.
 2. Metodama predeone genetike proučavamo prostornu distribuciju genetičkog diverziteta vrsta od ekološkog, ekonomskog i epidemiološkog značaja, kao i prostorno fragmentisanih populacija ugroženih vrsta. Ovaj tip istraživanja sagledava adaptivni potencijal taksona na promenljive uslove sredine, kao i korelisanost genetičkog, geografskog i fenotipskog diskontinuiteta.
 3. Istraživanja su usmerena i na fundamentalna i primenjena istraživanja konzervacione biologije odabranih taksona. Sagledavanjem distribucije fenotipskog i molekularnog diverziteta analiziranih grupa vrsta naglašavamo značaj zaštite biološkog diverziteta (genetički, specijski i ekosistemski diverzitet), procesa koji učestvuju u njegovom nastanku, oblikovanju i održavanju, kao i važnosti ekosistemskih usluga odabranih taksona.
 4. Imajući u vidu da su se poslednjih 50-ak godina desile dramatične promene u pojavi i širenju epidemiološki i medicinski značajnih vrsta, težište naših istraživanja je i razumevanje potencijala populacija vektora raznih patogena oboljenja kod čoveka i domaćih životinja.
 5. Oblast interesovanja LEB-a je i evoluciona istorija, genetička srodnost taksona i mapiranje filogenetskih signala upotrebom odabranih markera.
Photo of Dr Vesna Milankov
DrVesnaMilankovredovna profesorica
021/485-2658
Photo of Dr Jasmina Ludoški
DrJasminaLudoškivanredna profesorica
021/485-2671
Photo of Dr Ljubinka Francuski Marčetić
DrLjubinkaFrancuski Marčetićviša naučna saradnica
021/485-2671
Photo of Mast. biol. Nemanja Gojković
Mast. biol.NemanjaGojkovićistraživač pripravnik
021/485-2671

Projekti koji su finansirani od strane Ministarstva Republike Srbije

 • Dinamika genofonda, genetička i fenotipska varijabilnost populacija, u zavisnosti od promenljivosti sredina, Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, OI173012, 2011-danas, rukovodilac projekta akademik Marko Anđelković
 • oprema za ekstrakciju i amplifikaciju (PCR) DNK, akrilamid i agaroznu gel elektroforezu (uključuje više aparata) i vizualizaciju: Mastercycler personal, Ependorf; Centrifuga 5415 R, w/o rotor sa hlađenjem, Ependorf; Centrifuga My fuge C1012, Benchmark Scientific; Thermomixer compact, Ependorf, (CDP+, WUS Austrija “Podrška visokom obrazovanju Srbiji i Crnoj gori 2005/2007”); sistemi Sub-Cell za agaroznu gel electroforezu, Bio-Rad; i akrilamid gel elektroforezu Hoefer SE 600, Pharmacia Biotech; Ispravljač EPS 3500, Pharmacia Biotech;
 • oprema za geometrijsku morfometriju Leica MZ 12.5 Stereomikroskop, Leica 320DFC kamera (Kit, PC and Mac), Leica LAS softverski paket (CDP+, WUS Austrija “Podrška visokom obrazovanju Srbiji i Crnoj gori 2005/2007”);
 • fotoaparat NIKON D7100 sa objektivom;
 • oprema za gajenje laboratorijskih kolonija insekata: kavezi Bugdorm i prateća oprema, CO2 boca, polietilenski CO2 flowbed

Međunarodna saradnja:

 • Virological Reasearch Group, Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Hungary
 • Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, Faculty of Science and Engineering, University of Groningen, The Netherlands
 • Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Finland
 • Instituto Universitario de la Biodiversidad CIBIO – Universidad de Alicante, Spain
Photo of Dr Vesna Milankov
DrVesnaMilankovredovna profesorica
021/485-2658