fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за таксономију и зоогеографију инвертебрата

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Научно-истраживачка активност чланова лабораторије је усмерена на таксономска, филогенетска и биогеографска истраживања различитих група инвертебрата.

Један од праваца истраживања је оријентисан на утврђивање кључних момената и механизама диверзификације старе балканске фауне. Простор Балканског полуострва је одабран због изражене диверзификације репрезентативних група фауне, која је отпочела на крајњим северним просторима Гондване још током Креде. Фокус истраживања је стављен на представнике одабраних група старе фауне зглавкара различитих животних форми, тј. на њихову таксономију и зоогеографију:

  • Таксономија, филогенија и биогеографија паукова косаца (Opiliones), са посебним акцентом на групу Cyphophthalmi. Припадници ове групе се због своје старости и слабе вагилности показују као изванредни биогеографски индикатори. Ова древна група косаца изузетно високог степена ендемичности је богато заступљена на Балкану.
  • Фамилија Trichoniscidae је једна од најстаријих фамилија терестричних Исопода чији је центар диверзитета на Медитерану, са главним тежиштем на Балкану. Она је објекат од посебног интересовања јер се подручје Балкана намеће као најважнији центар диверзификације групе.
  • Део истраживања је усмерен и на инсекте из реда Orthoptera, са акцентом на неке родове териколних и тамнобионтних Ensifera, заступљених на Балкану бројним ендемичним врстама.
  • Посебна пажња у истраживању усмерена је на фауну едафске (MMS – mesovoid shallow substratum) и каверниколне средине (пећине и јаме) наведених животињских група, где доминирају ендемични елементи старе балканске фауне.

Други правац истраживања је усмерен на фитопаразитне земљишне нематоде из фамилије Longidoridae. Као слабо вагилне, погодне су за биогеографска истраживања. Посебно су интересантне олигофагне врсте због своје тесне везаности за одређене биљке домаћине. Истраживања врста чија је дистрибуција под снажним антропогеним утицајем имају посебно значајну агроекономску и фитосанитарну димензију. У раду се користе различите таксономске методе (класична морфо-анатомска, скенинг електронска микроскопија, молекуларне анализе, интегративна метода).

Photo of Др Иво Караман
Др Иво Караман редовни професор
Телефон 021/485-2676
Photo of Др Младен Хорватовић
Др Младен Хорватовић доцент
Телефон 021/485-2714

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

  • Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање. МНЗЖС Републике Србије, III-43007, 2010- др Ратко Кадовић
  • Микроскоп Zeiss Axio Imager.A1

Међународна сарадња:

  • Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP-CNR), Bari, Italy
  • Institut für Zoologie, Mainz, Germany
  • Institute of Zoology, Karl-Franzens University, Graz, Austria
Photo of Др Иво Караман
Др Иво Караман редовни професор
Телефон 021/485-2676