fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за екофизиологију и екотоксикологију (LECOTOX)

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Испитивање биолошких ефеката ксенобиотика и њихових смеша на различитим нивоима биолошке организације применом биомаркера, биоанализа и тестова токсичности. Истраживања обухватају in vitro, in vivo и in situ истраживања на различитим ћелијским културама и акватичним организмима:

 • Испитивање ћелијских маркера токсичности и дефинисање механизма токсичног дејства ксенобиотика и њихових смеша in vitro на хепатома ћелијским линијама риба, пацова и човека: анализа експресије циљних гена, активација сигналних путева, митохондријална метаболичка активност, активност ензима биотрансформације ксенобиотика, цитотоксичан/пролиферативан ефекат.
 • Идентификација адаптивних одговора организама у условима хемијског стреса – in vivo истраживања на слободноживећим рибама са потенцијално контаминираних локалитета и рибама изложеним хемијском стресу у кавезним системима in situ: општи и специфични биомаркери ефекта хемијског стреса на различитим нивоима биолошког одговора (генска експресија као рани адаптивни одговор, параметри оксидативног стреса, биотрансформација ксенобиотика, неуротоксични ефекти, биомаркери за детекцију присуства ендокриних ометача).
 • Повезивање in vitro, in vivo и in situ ефеката у реалним мултистрес условима са профилима контаминације, дефинисање узрочно-последичних веза између загађења хазардним супстанцама и промена на различитим нивоима биолошког одговора изложених модел-организама.
 • Допринос развоју методологије тестова токсичности за еколошки релевантнију превентивну и ретроспективну процену ризика, на новоуведеним врстама (нпр. Myriophyllum aquaticum, M. spicatum), у различитим медијумима животне средине и вишекомпонентним системима (вода, седимент).
 • Истраживања утицаја одабраних еколошких фактора на судбину, понашање и екотоксичност ксенобиотика у акватичним екосистемима и процесима пречишћавања вода.
Photo of Др Ивана Теодоровић
Др Ивана Теодоровић редовни професор
Телефон 021/485-2690 Факс 021/450-620
Photo of Др Соња Каишаревић
Др Соња Каишаревић ванредни професор
Photo of Др Тања Томић
Др Тања Томић доцент
Телефон 021/485-2690
Photo of Маст. екол. Дина Тењи
Маст. екол. Дина Тењи истраживач сарадник
Телефон 064/594-1370
Photo of Ирина Вулин
Ирина Вулин истраживач приправник

Међународни пројекти

 • SOLUTIONS for present and future emerging pollutants in land and water resources management (SOLUTIONS), European Commission, FP 7 Collaborative Project, Grant No. 603437, 2013-2018, Руководилац: dr Werner Brack, UFZ – Helmholtz Centre for Environmental Research GmbH, Leipzig, Germany

Пројекти који су финансирани од стране Фонда за науку Републике Србије

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболочки развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија. Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ОИ 173037, 2011-2019, Руководилац Проф. др Радмила Ковачевић
 • Утицај воденог матрикса и физичко хемијских особина релевантних органских ксенобиотика на екотоксичност и понашање у одабраним процесима пречишћавања воде. Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ОИ 172028., 2011-2019, Руководилац: Проф. др Ивана Иванчев Тумбас
 • Лабораторија је опремљена за гајење и извођење тестова на стандардним лабораторијским акватичним тест врстама.
 • Лабораторија је опремљена за извођење различитих in vitro анализа на ћелијским културама (на располагању ламинарна комора (Kendro), CO2 инкубатор (ThermoScientific), инвертни микроскоп (Olympus) и пратећа опрема за рад са ћелијским културама).
 • Лабораторија је опремљена за релативну квантификацију генске експресије qRT-PCR методом (неограничена могућност коришћења qRT-PCR апарата (Mastercycler®ep realpledge, Eppendorf) и пратеће опреме потребне за изолацију и одређивање концентрације RNK и синтезу cDNK).
 • Луминометар (Macherey-Nagel)
 • Фотометар и флуориметар за очитавање 96-well плоча (Thermo-labsystems)
 • Оксиметар (ThermoScientific)
 • Замрзивач на -70°C (Thermo Electron Corporation)
 • Кавезни системи за експерименте на рибама in situ

Међународна сарадња:

 • Dr Werner Brack, Department for Effect-Directed Analyses, UFZ-Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Germany
 • Department for Ecosystem Analyses, Institute for Environmental Research, RWTH Aachen University, Germany
 • Dr Andreas Focks, Wageningen Environmental Research (Alterra), Wageningen University and Research Centre, Netherlands
 • Dr Thomas Backhaus, Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg, Sweden

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Проф. др Ивана Иванчев Тумбас и већи број колега са Катедре за хемијску технологију и заштиту животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Проф. др Драгица Бркић, Институт за фитомедицину, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
 • Бројне колеге са Универзитета у Новом Саду
Photo of Др Ивана Теодоровић
Др Ивана Теодоровић редовни професор
Телефон 021/485-2690 Факс 021/450-620