Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Laboratorija za endokrine ometače i signalizaciju (ENDOS)

Predmet istraživanjaČlanoviAktuelni projektiOpremaSaradnjaKontakt osoba

Istraživačka aktivnost ENDOS laboratorije obuhvata ispitivanje mehanizma dejstva endokrinih ometača na reprodukciju, razvoj organizma i druge biološke sisteme, sa posebnim akcentom na ispitivanje promena u ćelijskoj signalizaciji.

Istraživanja laboratorije su usmerena na:

 • Određivanje fizioloskih odgovora humanih i pacovskih ovarijalnih granuloza ćelija i spermatozida nakon izlaganja endokrinim ometačima i definisanje molekularnih mehanizama koji dovode do promena u reproduktivnim parametrima;
 • Praćenje kako izlaganje endokrinim ometačima tokom embrionalnog razvića utiče na razvoj embriona i pojavu funkcionalnih poremećaja kod adulta, uz praćenje epigenetskih i histoloških promena;
 • Identifikaciju promena u biološkim odgovorima i signalnim putevima kod vaskularnih ćelija nakon izlaganja endokrinim ometačima.
Photo of Dr Nebojša Andrić
DrNebojšaAndrićdocent
021/485-2675
Photo of Dr Jelena Marković Filipović
DrJelenaMarković Filipovićdocent
021/485-2658
Photo of Dr Kristina Pogrmić-Majkić
DrKristinaPogrmić-Majkićviši naučni saradnik
021/485-2675
Photo of Dr Svetlana Fa
DrSvetlanaFanaučni saradnik
021/485-2675
Photo of Dr Dragana Samardžija Nenadov
DrDraganaSamardžija Nenadovistraživač saradnik
021/485-2675
Photo of Mast. biol. Dunja Kokai
Mast. biol.DunjaKokaiistraživač pripravnik
021/485-2675
Photo of Mast. biol. Gordana Košanin
Mast. biol.GordanaKošaninistraživač pripravnik
021/485-2675
Photo of Mast. biol. Biljana Tešić
Mast. biol.BiljanaTešićistraživač pripravnik
021/485-2675

Međunarodni projekti

 • Curricula development in the fields of reproductive biology/assisted reproductive technologies and regenerative medicine in Serbia (ART-REM), 586181-epp-1-2017-1-rs-eppka2-cbhe-jp, 2017-2020. Finansiran od strane EU, ERASMUS+ KA2 program – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education.

Projekti koji su finansirani od strane Ministarstva Republike Srbije

 • Ksenobiotici sa hormonskom aktivnošću: reproduktivni, metabolički, razvojni odgovori i mehanizam dejstva kod odabranih model organizama i ćelijskih linija, 173037, 2011-danas.

Projekti realizovani u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine

 • Endokrini ometači i reproduktivno zdravlje: efekti i mehanizmi delovanja na humanim granuloza ćelijama i spermatozoidima, APV 114-451-2573/2016-03, 2016-2019.
 • Soba za rad sa kontinualnim ćelijskim linijama koja sadrži vodeno kupatilo BW-20H, Lab companion
 • Laminar MSC Advantage, Thermo Scientific
 • CO2 inkubator Series 8000WJ, Thermo Scientific
 • Termostat sa hlađenjem ET618-4 135L Lovibond
 • Heraeus Multifuge 3S+ centrifuga, Thermo Scientific
 • Invertni mikroskop IX51, Olympus
 • Soba za rad sa primarnim ćelijskim kulturama koja sadrži laminar Safety bench HPH 12, Heraguard–Kendro
 • Dva CO2 inkubatora HERAcell 150i, Thermo Scientific
 • Centrifuga 5810, Eppendorf
 • Dve lupe
 • Svetlosni mikroskop
 • Gajilište za ribice zebrice, Danio rerio
 • Zamrzivač za duboko zamrzavanje
 • Posuda sa tečnim azotom za čuvanje ćelija
 • Fluorimetar Fluoroscan Ascent Plate Reader, Thermo–Labsystems
 • Fotometar Multiscan Plate reader, Thermo–Labsystems
 • Aparat za merenje koncentracije nukleinskih kiselina BioSpec-nano, Shimadzu Biotech
 • 7900HT Fast Real-Time PCR system, Applied Biosystems
 • Verity 96 well Thermal cycler, Applied Biosystems
 • Aparatura za Western blot – Mini Trans-Blot Cell, Bio-Rad
 • Labnet rocker 25
 • Aparat za slikanje gelova i membrana MyECL, Thermo Scientific
 • Ultracentrifuga L8-70M, Beckman

Međunarodna saradnja:

 • Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Dübendorf, Switzerland
 • Department of Physiology and Toxicology of Reproduction, Jagiellonian University, Kraków, Poland
 • Faculty of Biology, University of Sofia, Bulgaria

Saradnja sa institucijama u zemlji:

 • Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu
 • Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 • Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad
Photo of Dr Nebojša Andrić
DrNebojšaAndrićdocent
021/485-2675