Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Laboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju

Predmet istraživanjaČlanoviAktuelni projektiOpremaSaradnjaKontakt osobaGalerija

Istraživačka grupa za biohemiju i molekularnu biologiju ima dva glavna fokusa istraživanja:

 1. molekularna osnova mehanizma antioksidativne zaštite i redoks homeostaze različitih organizama/sistema; i
 2. proučavanje protein-ligand interakcija koristeći metode strukturne biologije i biofizike.

Istraživanja molekularnih mehanizama dijapauze, antioksidativne odbrane i homeostaze, kao i odgvora na razne stresne faktore kod insekata i drugih zglavkara je tema kojom se naša grupa bavi u poslednje tri decenije. Glavni model organizmi za ova istraživanja su kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i medonosna pčela (Apis melifera).

Drugi fokus naše grupe je identifikacija bioaktivnih jedinjenja za tretiranje hormon-zavisnih kancera, kao i protein-ligand interakcija značajnih u redoks homeostazi, ćelijskom signalingu i biomedicini koristeći metode strukturne biologije i biofizike.

Istraživanja naše grupe sprovode se kroz intezivnu saradnju sa drugim istraživačkim grupama u zemlji i inostranstvu.

Photo of Dr Danijela Kojić
DrDanijelaKojićvanredni profesoršef Katedre
021/485-2677
Photo of Dr Edvard Petri
DrEdvardPetrivanredni profesor
021/485-2715
Photo of Dr Jelena Purać
DrJelenaPuraćvanredni profesor
021/485-2677
Photo of Dr Anđelka Ćelić
DrAnđelkaĆelićvanredni profesor
021/485-2715
Photo of Dr Željko Popović
DrŽeljkoPopovićdocent
021/485-2797
Photo of Dr Elvira Vukašinović
DrElviraVukašinovićnaučni saradnik
021/485-2797
Photo of Mast. biol. Snežana Orčić
Mast. biol.SnežanaOrčićasistent
021/485-2797
Photo of Mast. biol. Iva Uzelac
Mast. biol.IvaUzelacistraživač saradnik
021/485-2677
Photo of Mast. biol. Miloš Avramov
Mast. biol.MilošAvramovistraživač pripravnik
021/485-2677
Photo of Mast. biol. Maja Marinović
Mast. biol.MajaMarinovićistraživač pripravnik
021/485-2677
Photo of Ana Blanuša
AnaBlanušalaborant

Članovi Laboratorije za biohemiju i molekularnu biologiju trenutno učestvuju u realizaciji 4 međunarodna i 3 nacionalna naučna projekta.

Međunarodni projekti

 • “Razvoj metoda za proučavanje strukture farmakološki aktivnih jedinjenja” Projekat Programa za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu MPNTR Republike Srbije, 2017-2019. godine. Nosioci projekta su dr Edvard Petri, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (Srbija), dr Pavlina Malou Rezačova (laboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju, Institut za organsku hemiju i biohemiju u Pragu, Češka) i dr Lubica Urbanikova (Institut za molekularnu biologiju Slovačke akademije nauka u Bratislavi Slovačka)
 • “Ispitivanje strukture i funkcije neuronskih kalcijum senzorskih proteina u signalingu ceramida korišćenjem kvasca kao model sistema” Projekat programa naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugala, 2018-2019. godine. Rukovodilac dr Anđelka Ćelić, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu
 • “Targetirani skrining novih modulatora aktivnosti humanih sterol – hidroksilaza” Projekat programa za finansiranje bilateralne saradnje Republike Srbije i Republike Belorusije 2018-2019. godine: Rukovodilac prof. dr Suzana Jovanović-Šanta
 • “Strukturna i funkcionalna analiza ERSAM proteina–mete antitumorske terapije” Projekat programa naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije. Nosioci projekta su dr Edvard Petri, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (Srbija) i prof dr Brigita Lenarčič (Slovenija)

Projekti koji su finansirani od strane Ministarstva Republike Srbije

 • “Molekularni mehanizmi redoks signalinga u homeostazi, adaptaciji i patologiji” OI 173014 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; 2011-sada. Rukovodilac dr Duško Blagojević, Naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
 • “Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata” OI 172021 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; 2011-sada. Rukovodilac prof. dr Marija Sakač, Redovni professor, Katedra za organsku hemiju, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Projekti realizovani u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine

 • “Suplementacija ishrane medonosne pčele sa odabranim fiziološki aktivnim supstancama: uticaj na antioksidativni i imuni sistem”, br. 142-451-2862/2018; 2018-2019. godine. Rukovodilac projekta dr Jelena Purać, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • Gasni hromatograf GC-MS Agilent Technologies 6890N
 • UV-VIS spektrofotometar
 • PCR i real-time PCR uređaji
 • Aparatura za elektroforezu na agaroznom i poliakrilamidnom gelu
 • Aparatura za Western blotting
 • Transiluminator i komora za snimanje gelova
 • Inkubatori za gajenje mikroorganizama i insekatskih kultura
 • Mikrocentrifuga sa hlađenjem

Međunarodna saradnja:

 • British Antarctic Survey, Cambridge, United Kingdom, Melody Clark, Roger M. Worland
 • The Scottish Assosiation for Marine Science, Oban,United Kingdom, Dr. David W. Pond
 • The Henry Wellcome Building for Biomolecular NMR Spectroscopy, School of Cancer Sciences, University of Birmingham, United Kingdom, prof. Ulrich L. Günther
 • Department of Nutritional Sciences, Dell Pediatric Research Institute, University of Texas at Austin, United States, prof. Stefano Tiziani
 • Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, CAS, Praha, Czech Republic, Laboratory of Structural Biology, Dr. Pavlína Maloy Řezáčová
 • Institute of Molecular Biology, SAS, Bratislava, Slovakia, Dr. Ľubica Urbániková
 • Institute for Molecular and Cell Biology, University of Porto, Portugal, Redox Cell Signaling Group, Dr. Vitor Costa
 • Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Slovenia, Chair of Biochemistry, Dr. Miha Pavšič
 • Institute of Bioorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus, Laboratory of Protein Engineering, Dr. Yaroslav Dichenko
 • Institute of Enzymology, Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, Dr. Ágnes Tantos
 • Eötvös Loránd University, Faculty of Sciences, Department of Genetics, Budapest, Hungary, Dr. Eszter Ari
 • Earhlam Institute, Nowrich, UK, Dr. Tamás Korcsmáros
 • Department of Aquaculture, Szent Istvan University, Godollo, Hungary, Dr. Ákos Horváth, Dr. Jelena Lujić

Saradnja sa institucijama u zemlji:

 • Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Beograd, Odeljenje za fiziologiju, dr Duško Blagojević, dr Mihajlo Spasić
 • Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za primenjenu hemiju, dr Ivan Gržetić, dr Konstatin Ilijević
 • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za biologiju, dr Zoran Stanimirović, dr Jevrosima Stevanović
 • Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za toksikologiju, dr Dragana Vujanović
 • Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Katedra za zemljište, ishranu biljaka i genetiku, dr Dejan Prvulović
 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo “NS seme”, Novi Sad, Odeljenje za kukuruz, dr Filip Franeta
 • Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Zemun Polje, Laboratorija za fitopatologiju i entomologiju, dr Snežana Gošić-Dondo
Photo of Dr Danijela Kojić
DrDanijelaKojićvanredni profesoršef Katedre
021/485-2677