fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за генетику

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особаГалеријаeDNA

Рад истраживачке групе Лабораторије за генетику интегрише различите аспекте у области популационе генетике биљних и животињских врста. Рад групе је посебно усмерен на примену различитих молекуларних маркера у циљу сагледавања генетичког диверзитета, структуре популација, расветљвању таксономских и филогеографских питања, као и проблема из домена конзервационе генетике. Научно-истраживачка делатност усмерена је ка анализама природних популација одабраних група бескичмењака, кичмењака и биљних врста. Применом и развојем адекватних молекуларних маркера, Лабораторија за генетику се бави питањима структурираности популација, кретањима бројности популација, фрагментисаности популација, демографском историјом, а са циљем сагледавања потенцијала популација да одговоре на стално променљиве услове средине. Један део истраживања лабораторије усмерен је на анализу полиморфности гена и асоцијација генотип-фенотип комплексних обољења човека, и то кардиоваскуларних, ендокринолошких и онколошких оболења.

Photo of Др Михајла Ђан
Др Михајла Ђан редовни професор помоћник директора
Телефон 021/485-2799
Photo of Др Наташа Кочиш Тубић
Др Наташа Кочиш Тубић научни сарадник
Телефон 021/485-2656
Photo of Др Миломир Стефановић
Др Миломир Стефановић асистент са докторатом
Телефон 021/485-2655
Photo of Маст. биол. Ива Горше
Маст. биол. Ива Горше истраживач приправник
Телефон 021/485-2656
Photo of Маст. екол. Ивана Матић
Маст. екол. Ивана Матић истраживач приправник
Телефон 021/485-2656
Photo of Маја Оберман
Маја Оберман лаборант

Међународни пројекти

 • „Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems – G-BIKE“ COST акција број CA18134, 2019-2023, Руководилац – др Кристиано Вернеси; др Невена Величковић – MC, др Михајла Ђан – MC Substitute; Учесници – мсц Миломир Стефановић
 • „ART-REM: Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and Regenerative Medicine in Serbia“ Erasmus+ пројекат, број 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, 2017-2020, Руководилац – проф. др Александра Трнинић Пјевић ; Учесници др – Михајла Ђан, др Невена Величковић, мсц Миломир Стефановић, др Анђелка Ћелић, др Едвард Петри, др Данијела Којић, мсц Снежана Орчић

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • „Kомпаративна генетичка анализа популација дивље и домаће свиње: импликације за очување генетичког интегритета еколошки и економски значајних врста дивљачи“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 451-03-1924/2016-09/45, 2018-2019, руководилац доцент др Невена Величковић
 • „Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми“ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ОИ-173002, 2011 –, Руководилац – др Анте Вујић; Учесници – др Михајла Ђан, др Невена Величковић, др Наташа Кочиш Тубић, мсц Миломир Стефановић
 • „Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистема“ Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ИИИ-43002, 2011 –, Руководилац- др Саша Орловић; Учесници – др Михајла Ђан

Пројекти реализовани у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој АП Војводине

 • „Евалуација еколошких мрежа у циљу ефикасније заштите природе у АП Војводини“ Покрајински Секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, Србија, 0601 78/37-316, 2015 – 2019, Руководилац – др Анте Вујић; Учесници – др Михајла Ђан, др Невена Величковић
 • „Програм унапређења стања за одрживо управљање популацијама зеца (Lepus europaeus) у ловиштима Републике Србије“, Управа за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 401-00-01649/2017-10, руководилац др Невена Величковић
 • PCR thermocycler Eppendorf
 • Real Time PCR Eppendorf
 • Апарати за хоризонталну гел електрофорезу, Апарати за вертикалну нативну PAA гел електрофорезу Hoefer, Апарат за вертикалну Single Unit PAA гел електрофорезу
 • центрифуга Eppendorf
 • инкубатор Memmert
 • UV транслуминатор и мрачна комора
 • Основна лабораторијска опрема (фрижидер, замрзивач, вага, pH метар, магнетне мешалице)

Међународна сарадња:

 • Research Institute for Wildlife Ecology, Беч, Аустрија
 • Wildlife Research Unit, Department of Biology, University of Aveiro, Португал
 • CIBIO, Research Center in Biodiversity and Genetic Resources, Porto, Португал
 • Laboratory of Animal Genomics, Faculty of Agriculture, University of Bologna, Италија
 • Department of Biodiversity and Molecular Ecology, Fondazione Edmund Mach, Италија
 • Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Финска
 • Department of Environmental Sciences and Natural resources/Research Institute CIBIO, University of Alicante, Шпанија
 • University of the Aegean, Laboratory of Biogeography and Ecology, Mytilene, Грчка
 • Department of Forestry and Renewable Forest Resources, Biotechnical Faculty, University of Љубљана, Словенија
 • Faculty of Forestry, University of Kiril and Metodij, Скопље, Северна Македонија

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
 • Институт за кукуруз „Земун Поље“, Београд
 • Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
 • Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Институт БиоСенс, Универзитет у Новом Саду
 • Ловачки Савез Војводине, Нови Сад
 • Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица
Photo of Др Михајла Ђан
Др Михајла Ђан редовни професор помоћник директора
Телефон 021/485-2799

Срединска ДНК – биомаркер квалитета земљишта Војводине

Број пројекта: 142–451–2610/2021-1/2

Финансиран од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине

Руководилац пројекта: Проф. др Михајла Ђан

Општи циљ Пројекта је развој и имплементација новог типа биомаркера земљишта са циљем очувања биодиверзитета и плодности земљишта АП Војводине, а у функцији одрживог коришћења земљишта као стратешког ресурса и адаптације земљишта на климатске промене. Специфични циљеви Пројекта су следећи:

 • Развој, стандардизација и имплементација анализе срединске ДНК (еДНК) као методе за утврђивање биолошког квалитета земљишта
 • Утврђивање таксономског профила заједница микробиома и фауне различитих типова земљишта АП Војводине
 • Корелација квалитативног и квантитативног састава заједница са физичко-хемијским параметрима квалитета земљишта
 • Интегративна анализа података ради израде стратегије одрживог коришћења земљишта
 • Израда базе података и интерактивне мапе биодиверзитета земљишта Војводине

Пројектни тим

Download the PDF file .

 

Теренски рад 2022.