Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Laboratorija za invazivne i alergijske biljke (LIAP)

Predmet istraživanjaČlanoviProjekti i studijeKontakt osoba

Aktivnosti Laboratorije ogledaju se prvenstveno u monitoringu populacija alergijskih biljaka, praćenju mehanizma širenja, istraživanja nivoa ekološke plastičnosti kao i sistema mehaničke i biološke borbe protiv invazivnih alergijskih biljaka. U tom smislu razvijena je intenzivna saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine, Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Zavodom za izgradnju grada, Gradskom upravom za zaštitu životne sredine, Gradskom upravom za komunalne poslove i Centrom za suzbijanje ambrozije i drugih alergijskih biljaka. Uz podršku Gradske uprave za zaštitu životne sredine članovi Laboratorije su objavili publikaciju „Atlas alergijskih biljaka Novog Sada“ u izdanju Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Laboratorija za potrebe istraživanja u svoj rad uključuje i članove drugih laboratorija sa Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Photo of Dr Dragana Vukov
DrDraganaVukovredovni profesor
Photo of Dr Ružica Igić
DrRužicaIgićredovni profesoršef Katedre
021/485-2665021/485-2878
Photo of Dr Goran Anačkov
DrGoranAnačkovvanredni profesordirektor Departmana
021/458-988
Photo of Mast. biol. Milica Rat
Mast. biol.MilicaRatsamostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama i naučnim centrima – rukovodilac u naučnoj zbirci herbarijum
021/485-2666
Photo of Slobodan Bojčić
SlobodanBojčićsamostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama i naučnim centrima
021/485-2692
Photo of Predrag Košutić
PredragKošutićstručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Projekti realizovani u saradnji sa Gradom Novim Sadom

  • „Utvrđivanje stanja populacija alergijske vrste Iva xanthifolia Nutt. 1818 (Asteraceae) na području Grada Novog Sada“, br. projekta: VI-501-2/2005-28, 2005., Uprava za zaštitu životne sredine, Grad Novi Sad
  • „Kartiranje terena pod ambrozijom i drugim alergijskim biljkama, laboratorijska i terenska istraživanja i monitoring“, br. projekta: 352-1/2006-316-II, 2006. Uprava za komunalnu delatnost, Grad Novi Sad
  • „Istraživanja bioloških karakteristika invazivne alergijske biljne vrste Iva xanthifolia Nutt. 1818 (Asterales, Asteraceae), u cilju uspostavljanja monitoringa populacija“, br. projekta: VI-501-2/2006-28, 2006., Uprava za zaštitu životne sredine, Grad Novi Sad.
  • „Kartiranje terena pod ambrozijom i drugim alergijskim biljkama, laboratorijska i terenska istraživanja i monitoring“, br. projekta: III-352-1/2007-350, 2007., Uprava za komunalnu delatnost, Grad Novi Sad
  • „Formiranje strategije kontrolisanja širenja populacije invazivne alergijske biljne vrste Iva xanthifolia Nutt. (Asterales, Asteraceae) na području Novog Sada“, br. projekta: VI-501-2/2007-28, 2007., Uprava za zaštitu životne sredine, Grad Novi Sad

Studije

  • „Kartiranje i praćenje alergijskih biljaka na teritoriji grada Novog Sada i mogućnost njihovog suzbijanja“, 2002., Uprava za zaštitu životne sredine, Grad Novi Sad

Važni rezultati

  • IT tehnologija otkriva ambroziju

Laboratorija za invazivne i alergijske biljke (LIAP) Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sad, već više od 10 godina radi kontinuirani monitoring populacije alergijske biljke ambrozije – Ambrosia artemisiifolia na području grada Novog Sada. Pored toga, dugi niz godina uspešno se sprovodi monitoring naseljenih mesta i poljoprivrednih površina na području opštine Bačka Palanka. LIAP je uspostavio i monitoring centar na poručju opštine Pančevo, u okviru IPA projekta lokalne samouprave u Pančevu sa susednom Rumunijom.

U cilju unapređivanja dinamike monitoring sistema LIAP, u saradnji sa kolegama sa Departmana za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta, razvija aplikaciju za ubrzavanje postupka transfera informacija sa terena u sistemsku bazu podataka, koja vrši sintezu, filtriranje podataka i u značajnoj meri unapređuje sistem monitoringa ambrozije. Metodološki koncept uvida stanja populacija ove invazivne i alergijske biljke, individualnim radom sa terenskim protokolima ostaje jedini relevantan i metodološki i naučno ispravan, s obzirom da se ova biljka u ratarskim i povrtatrskim kulturama ponaša kao korovska biljka, u urbanim antropogeno zavisnim ekosistemima kao invazivna biljka, a u zonama uspostavljenih stalnih populacija kao generalista. Metodologija terenskog rada definisana i sprovedena tokom više od 10 godina uspešnog monitoringa ambrozije ostaje jedina opcija za donošenje procene stanja populacija njene dinamike, njene vegetacijske kompozicije, predikcije areala i što tačnijeg vremena polinacije od čega zavisi efikasna projekcija mehaničkog uklanjanja i uspešnost suzbijanja.

Unapređivanje brzine protoka informacija koju sa sobom donosi nova aplikacija, u mnogome će doprineti efikasnijem monitoringu u budućnosti, posebno što je ona primenjiva i za ostale alergijske vrste biljaka. Finansiranje pilot programa izrade aplikacije je u okviru projekta Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada.

Photo of Dr Ružica Igić
DrRužicaIgićredovni profesoršef Katedre
021/485-2665021/485-2878