Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Laboratorija za fiziologiju biljaka

Predmet istraživanjaČlanoviAktuelni projektiOpremaSaradnjaKontakt osoba

Kroz dugogodišnje iskustvo usavršene su metode analize mineralne ishrane biljaka pod uticajem različitih stresnih faktora. Primenom adekvatnih laboratorijskih uređaja vrše se ispitivanja parametara fotosinteze (asimilacija CO2, sadržaj pigmenata, fotohemijska efikasnost) i vodnog režima (intenzitet transpiracije, vodni potencijal, biohemijski indikatori vodnog deficita). Ispituje se aktivnost većeg broja enzima u cilju karakterizacije antioksidativnog metabolizma i asimilacije nutrijenata. Vrše se analize molekularnih markera kao indikatora stresa. Grupa saradjuje s brojnim laboratorijama sa kojima sinhronizuje analize biohemijske karakterizacije organskog i neorganskog sastava biljaka, metodama X ray spektrometrije, atomske spektrometrije, HPLC i gasne hromatografije, ICP analize itd. Rade se kvalitativne i kvantitativne analize biljnog materijala u svim fenofazama od klijanja različitih vegetativnih faza, do cvetanja i plodonošenja. Grupa takođe radi analize određenih fizičko-hemijskih karakteristika vode i zemljišta u okviru ekofizioloških analiza. U staklarama i komorama za gajenje usavršene su metode gajenja biljaka i veći deo istraživanja odvija se u kontrolisanim eksperimentalnim uslovima. Posebna pažnja posvećena je implementaciji stečenih znanja u definisanju i stalnom unapređenju efikasnih metoda izvođenja nastave. Nastava se izvodi eksperimentalno i teorijski iz uže naučne oblasti Fiziologije biljaka i srodnih predmeta kao i iz Instrumentalnih laboratorijskih metoda primenjivanih u biološkim naukama. Cilj grupe u narednih 5 godina je individualizacija eksperimentalnog rada na vežbama, kroz formiranje manjih radnih grupa i uvećavanje palete digitalnih servisa za učenje u okviru teorijske nastave.

Photo of Dr Slobodanka Pajević
DrSlobodankaPajevićredovni profesor
021/485-2650
Photo of Dr Milan Borišev
DrMilanBoriševvanredni profesor
021/485-2651
Photo of Dr Nataša Nikolić
DrNatašaNikolićvanredni profesor
021/485-2652
Photo of Dr Milan Župunski
DrMilanŽupunskiasistent sa doktoratom
Photo of Dr Danijela Arsenov
DrDanijelaArsenovistraživač saradnik
Photo of Sanja Muzikravić
SanjaMuzikravićstručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Međunarodni projekti

 • “Primena novih ugljeničnih nanoformulacija u cilju povećanja otpornosti vinove loze na sušni stres”, bilateralni projekat sa kompanijom 13. jul Plantaže a.d., Podgorica

Projekti koji su finansirani od strane Ministarstva Republike Srbije

 • “Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima” (III43002), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, period: 2011.–2020., rukovodilac: dr Miroslav Vesković
 • “Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje” (III43007), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011.-2017., rukovodilac dr Ratko Kadović

Projekti realizovani u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine

 • “Biološki aktivne komponente i lekoviti potencijal funkcionalne hrane gajene u Vojvodini”, 2016.-2019., broj APV 114-451-2149/2016-0
 • spektrofotometar
 • plameni fotometar
 • X-ray fluorescentni spektrometar
 • LCpro+ uređaj za merenje razmene gasova u fotosintezi
 • PCR
 • elektroforetski kompleti
 • standardna laboratorijska oprema za biohemijke i molekularne analize

Međunarodna saradnja:

 • “13. jul Plantaže” a.d., Podgorica

Saradnja sa institucijama u zemlji:

 • Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad
 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Učiteljski fakultet u Somboru
 • Škola i dom učenika Dr Milan Petrović, Novi Sad
 • Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka
Photo of Dr Milan Borišev
DrMilanBoriševvanredni profesor
021/485-2651