Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Laboratorija za istraživanje i zaštitu biodiverziteta

Predmet istraživanjaČlanoviSaradnjaKontakt osoba

Naučno-istraživačka aktivnost Laboratorije za istraživanje i zaštitu biodiverziteta se pre svega odnosi na podizanje nivoa znanja o prirodnoj baštini Balkanskog poluostrva i doprinos njegovoj efikasnoj zaštiti. Kroz realizaciju brojnih projekata se utvrđuju uzroci, pravci i stepen promena u ekosistemima i planiraju akcije koje mogu da zaustave negativne degradacione procese. Multidisciplinarna istraživanja su pre svega usmerena ka taksonomskim analizama insekatske grupe osolikih muva (Diptera: Syrphidae), kao i divljih pčela i bumbara (Hymenoptera: Apoidea), sitnih sisara (Rodentia: Spermophilus) i ptica na Balkanskom poluostrvu. Posebna pažnja posvećena je monitoringu biodiverziteta (posebno u zaštićenim područjima), proučavanju endema, relikata i ugroženih vrsta i utvrđivanju genetičke raznovrsnosti, promena u populacijama, kao i analizi opšteg stanja ekosistema zaštićenih područja. Takođe, istraživanja su usmerena i ka proceni vrednosti ekosistemskih usluga (npr. polinacije), modelovanju potencijalne sadašnje i buduće distribucije vrsta i analizu uticaja klimastkih promena na distribuciju vrsta.

Ciljevi

 • Očuvanje biodiverziteta Balkanskog poluostrva zasnovano na rezultatima naučnih istraživanja.
 • Korišćenje odabranih beskičmenjačkih grupa kao indikatora narušenosti ekosistemima, nastalih usled globalnih promena, kao deo monitoringa biodiverziteta.
 • Istraživanje složenih interakcija između biljaka i odabranih grupa beskičmenjaka.
 • Uticaj na praktične mere konzervacije kroz davanje ekspertiza, predlaganje zaštite pojedinih centara biodiverziteta i hotspot područja i utvrđivanje konzervacionih prioriteta.
 • Promovisanje održivog razvoja kao okvira zaštite biodiverziteta.
 • Procena vrednosti ekosistemskih usluga
 • Trening i usavršavanje kadrova u oblasti konzervacione biologije; njihovo uključivanje u praktične poslove zaštite.
 • Saradnja sa drugim naučnim, stručnim i nevladinim organizacijama koje imaju za cilj očuvanje biodiverziteta.
Photo of Dr Ante Vujić
DrAnteVujićredovni profesoršef Katedre
021/485-2669064/28-30-317Work Fax021/450-620
Photo of Dr Snežana Radenković
DrSnežanaRadenkovićredovni profesoršef Katedre
021/485-2697
Photo of Dr Dubravka Milić
DrDubravkaMilićvanredni profesor
021/485-2669
Photo of Dr Zlata Markov Ristić
DrZlataMarkov Ristićnaučni saradnik
Photo of Dr Snežana Popov
DrSnežanaPopovnaučni saradnik
Photo of Dr Ana Grković
DrAnaGrkovićistraživač saradnik
Photo of Dr Laura Likov
DrLauraLikovistraživač saradnik
021/485-2669
Photo of Dr Sonja Mudri-Stojnić
DrSonjaMudri-Stojnićistraživač saradnik
Photo of Dr Sanja Veselić
DrSanjaVeselićasistent
021/485-2697
Photo of Dipl. biol. Dimitrije Radišić
Dipl. biol.DimitrijeRadišićasistent
Photo of Mast. ekol. Sonja Trifunov
Mast. ekol.SonjaTrifunovistraživač saradnik
Photo of Mast. biol. Maja Arok
Mast. biol.MajaArokistraživač pripravnik
Photo of Mast. ekol. Lea Velaja
Mast. ekol.LeaVelajaistraživač pripravnik
Photo of Mast. ekol. Marina Janković
Mast. ekol.MarinaJankovićistraživač pripravnik
Photo of Mast. biol. Tamara Tot
Mast. biol.TamaraTotistraživač pripravnik

Međunarodna saradnja:

 • Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Helsinki, Finland
 • University of Alicante Institute for Biodiversity (CIBIO), Alicante, Spain
 • University of the Aegean, Mytilene, Lesvos, Greece
 • Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
 • Ege University, İzmir, Izmir, Turkey
 • BioFlyTech, Alicante, Spain
 • AgriProtein, Cape Town, South Africa

Saradnja sa institucijama u zemlji:

 • Institut BioSens (Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema), Univerzitet u NovomSadu, Novi Sad
 • Institut za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine, Univerzitet u NovomSadu, Novi Sad
 • Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 • Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 • Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
Photo of Dr Ante Vujić
DrAnteVujićredovni profesoršef Katedre
021/485-2669064/28-30-317Work Fax021/450-620