Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Катедра за екологију

О КатедриЧлановиСарадници у лабораторијамаНаставаНаучна делатностОдабрани пројектиИз историје Катедре

Катедра за екологију основана је 2009. године као Kатедра за eкологију и заштиту животне средине. Од 2017. године функционише као Катедра за екологију. Шеф Катедре је проф. др Снежана Радуловић.

Наставна активност у оквиру еколошке групе предмета одвија се кроз извођење практичне и теоријске наставе на основним, мастер и докторским студијама, и то у три правца: општа екологија, екологија биљака и екологија животиња, обједињујући савремену еколошку теорију и праксу кроз примену савремених технолошких и методолошких решења, даљинско очитавање и ГИС, лабораторијске методе и технике као и математичко моделирање и апликативна решења у области екологије. Оваква активност резултирала је мастер модулом Еколошки инжињеринг са преко 60 одбрањених дипломских и мастер радова, као и менторством осам докторских дисертација (четири одбрањене, четири у завршној фази израде).

Лабораторија за екологију животиња се првенствено бави истраживањем хелминтофауне различитих кичмењачких група. Акценат је на интестиналним паразитима (нематодама, метиљима и пантљичарама) ситнихсисара, у првом реду глодара. Области и страживања укључују све аспекте екологије ових организама, укључујући екологију њихових популација и заједница, распрострањење и диверзитет, специфичност у односу на домаћина, полну структуру, и утицај различитих спољашњих и унутрашњих фактора попут сезоне, локалитета и пола домаћина на састав паразитских заједница. У оквиру лабораторије за екологију животиња одбрањено је преко 150 мастер и дипломских радова, као и шест докторских дисертација.

Photo of Др Снежана Радуловић
Др Снежана Радуловић редовни професор шеф Катедре
021/485-2689
Photo of Др Оливера Бјелић Чабрило
Др Оливера Бјелић Чабрило ванредни професор
021/485-2694
Photo of Др Душанка Цвијановић
Др Душанка Цвијановић доцент
021/485-2691
Photo of Др Борислав Чабрило
Др Борислав Чабрило асистент са докторатом
021/485-2670
Photo of Маст. екол. Милица Живковић
Маст. екол. Милица Живковић асистент
Photo of Маст. екол. Маја Новковић
Маст. екол. Маја Новковић асистент
Photo of Бојан Поповић
Бојан Поповић лаборант

На Катедри за екологију одвија се настава на следећим смеровима:

ОАС биологије – модули Општа биологија, Молекуларна биологија и Микробиологија

ОАС екологије

ИАС професор биологије

МАС биологије – модул Зоологија

МАС екологије – модули Заштита природе и одрживи развој и Хидробиологија

Докторске студије биологије

Докторске студије екологије

На ОАС настава је реализована на следећим предметима:
ОАС биологије – Модул Општа биологија

 • Екологија животиња
 • Екологија биљака
 • Биогеографија (Зоогеографија)
 • Зоолошки практикум
 • Понашање животиња
 • Синантропни глодари
 • Теренска настава 3

ОАС биологије – Модул Молекуларна биологија

 • Основи екологије
 • Екологија
 • Синантропни глодари

ОАС биологије – Модул Микробиологија

 • Екологија
 • Биогеографија (Зоогеографија)
 • Теренска настава 3
 • Синантропни глодари

ОАС екологије

 • Основи екологије
 • Екологија животиња
 • Екологија биљака
 • Биогеографија (Зоогеографија)
 • Научно-истраживачка методологија у екологији
 • Синантропни глодари
 • Понашање животиња
 • Зоолошки практикум
 • Теренска настава 3
У оквиру ИАС одвија се настава на предметима:
 • Општа екологија
 • Екологија животиња
 • Екологија биљака
 • Биогеографија (Зоогеографија):
У оквиру МАС изводи се настава на следећим предметима:
МАС биологије – Модул Зоологија

 • Паразитологија

МАС екологије – Модул Заштита природе и одрживи развој

 • Станишта и екосистеми Србије

МАС екологије – Модул Хидробиологија

 • Екологија и мониторинг копнених вода

МАС екологије – Модул Примењена ботаника

 • Фитоценологија
На докторским академским студијама настава се реализује на следећим предметима:
ДАС биологије

 • Хелминтологија тетраподних кичмењака

ДАС екологије

 • Екологија и диверзитет тетраподних кичмењака
 • Синтаксономија
 • Квантитативна екологија
 • Екологија инвазивних биљака

Списак уџбеника и монографија које се користе у настави издатих на Катедри:

 • Основе екологије. Радуловић С, Цвијановић Д. Основни уџбеник. 2016. Природно-математички факултет, УНСПМФ; ИСБН: 978-86-7031-332-3
 • Увод у конзервациону биологију, допуњено пето издање. Примак Р, Милић Д, Раденковић С, Обрехт Д, БјелићЧабрило О, Вујић А. 2015. Природно-математички факултет НовиСад; ИСБН: 978-86-7031-353-8
 • Хелминтофауна безрепих водоземаца (Amphibia: Anura) Војводине. Поповић Е, Костић Д, БјелићЧабрило О, Христовски Н. Монографија. 2009.
 • Екологија акватичних фитоценоза Царске баре Радуловић С, Вучковић М. 2015. Матица српска, Нови Сад. ISBN 978-86-7046-148
 • Практикум из екологије животиња. Бјелић Чабрило О. 2015. Природно-математички факултет НовиСад; ИСБН: 978-86-7031-148-0
 • Екологија и мониторинг копнених вода. Радуловић С, Теодоровић И. 2011. Методолошки приручник, УНСПМФ, ИСБН 978-86-7031-143-5.1-200

У оквиру Катедре за екологију научно-истраживачка делатност се изводи у две лабораторије:

Лабораторије:

Лабораторија за општу и екологију биљака

У оквиру ове лабораторије истраживачки рад је фокусиран на акватичне екосистеме, кроз процене еколошког статуса површинских вода, стандардним фитоценолошким и напредним методама као што су УАВ снимања и друге методе даљинске детекције и математичке обраде података. Значајно учешће ове лабораторије огледа се у активностима у изради и стандардизацији научних метода заснованих на биолошким и еколошким параметрима у одређивању еколошког статуса акватичних екосистема у оквиру Европске комисије за стандардне методе (CEN WG2 TC 230).

Лабораторија за екологију животиња

Истраживачки рад наставника и зобласти екологије животиња резултат је вишедеценијски хистраживања у оквирима ихтиологије (у сарадњи са Лабораторијом за хидробиологију), као и истраживањима исхране и фауне ендопаразита водоземаца, птица и сисара. Посебна експертиза се пружа у области биолошког мониторинга квалитета акватичних и терестричних екосистема. Последњих година на рочита пажња се посвећује биодиверзитету хелминтофауне ситних сисара.

Међународна сарадња:

 • University of Southern Mississippi, USA
 • FBA – Freshwater Biological Association, UK
 • KWR Water Institute Delfts, Netherlands
 • EU CEN WG2 TC 230
 • Природословно-математички факултет, Свеучилиште у Загребу, Хрватска
 • Завод за екологију вода, Одјел за биологију Свеучилишта Јосипа Јурја Штросмајера у Осјеку (УНИОС), Хрватска
 • Универзитет Источно Сарајево, Технолошки факултет, Зворник, БИХ
 • Природно-математички факултет, Универзитет у Тузли, БИХ
 • Еколошки факултет, Интернационални Унверзитет у Травнику, Травник, БИХ

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
 • Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу
 • Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • Институт за заштиту биља и животну средину, Београд
 • Завод за антирабичну заштиту, Пастеров завод, Нови Сад
 • Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду

Чланови Катедре за екологију су учествовали у реализацији 26 националних и 12 међународних научних пројеката.

Међународни пројекти

Текући пројекти:
 • 2019. Joint Danube Survey 4. International Commission for Danube Research ICPDR, др Снежана Радуловић, др Душанка Цвијановић, Милица Живковић, Маја Новковић, истраживачи; руководилац: др Момир Пауновић
Претходни пројекти:
 • 2013-2015. FP7, SOLUTIONS (for present and future emerging pollutants in land and water resources management) ENV.2013.6.2-2 Toxicants, environmental pollutants and land and water resources management, Germany ,др Снежана Радуловић, др Душанка Цвијановић, Маја Новковић, истраживачи; руковидилац: др Вернер Брак; координатор: др Ивана Теодоровић
 • 2011-2015. FP7, DANCERS (Building Excellence in the Danube Region), Румунија, др Снежана Радуловић, известилац; руководилац: др Адриан Станица; кооринатор: др Весна Бенгин
 • 2012-2016. COST TD1209 IASV European Information System for Alien Species, United Kingdom, др Снежана Радуловић (Management Committee), др Душанка Цвијановић, Милица Живковић; руководилац: др Хелен Рој
 • 2009-2011. HP Interactive mobile technology in Mathematical and Science courses, Hewlett Packard,USA Philanthropy Programme, др Снежана Радуловић, кооринатор за екологију, Душанка Лкетић, учесник; руководилац: др Душанка Перишић

Пројекти који су финансирани од стране министарстaва и завода Републике Србије

Текући пројекти:
 • 2010-2019. Биосенсинг технологије и глобални систем за контуирана истраживања и интегрисано управљање екосистема, ОИ 043002, др Снежана Радуловић, др Душанка Цвијановић, Милица Живковић, истраживачи; руководилац: др Саша Орловић
 • 2011-2019. Генетичка и фенетичка разноврсност у природним популацијама у различитим срединама – допринос полиморфизма Б хромозома, ОИ 173003, др Оливера Бјелић Чабрило, др Борислав Чабрило, истраживачи; руководилац: др Јелена Благојевић
 • 2011-2019. Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва – процена, одрживо коришћење и заштита, ОИ 173030, др Душанка Цвијановић, истраживач;руководилац: др Дмитар Лакушић
 • 2011-2019. Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболочки развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија, ОИ 173037, Маја Новковић, истраживач; руководилац: др Радмила Ковачевић
 • 2018-2021. Прибављање података и друге услуге које се односе на типове станишта и појединачне групе организама флоре и фауне у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Natura 2000 у Републици Србији, Завод за заштиту природе Србије. Др Душанка Цвијановић, координатор, др Снежана Радуловић, др Оливера Бјелић Чабрило, Маја Новковић, истраживачи; руководилац: др Дмитар Лакушић
Претходни пројекти:
 • 1995-2000. Таксономска, биогеогрефска и аутеколошка истраживања флоре и фауне, др Естер Поповић, Оливера Бјелић Чабрило, истраживачи; руководилац: др Смиљка Шимић
 • 1994-2000. Еколошка истраживања акватичних екосистема (канал ДТД) у циљу рационалног коришћења и одрживог развоја водених ресурса, бр. 147, др Мирјана Вучковић, др Естер Поповић, мр Снежана Радуловић, Оливера Бјелић Чабрило, истраживачи; руководилац: др Милан Матавуљ
 • 1996-2010. Црвена књига Флоре Србије 2, бр. 401-00544/2003-01, др Мирјана Вучковић, мр Снежана Радуловић; руководилац: др Владимир Стевановић

Пројекти реализовани у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој АП Војводине

Претходни пројекти:
 • 2011-2015. “Вештачки мрест и амбијентални услови као најбитнији фактор за успешну производњу лињака” број 114-451-2104/2011-01; др Оливера Бјелић Чабрило, истраживач; руководилац: др Мирослав Ћирковић
 • 2010-2011. Листа инвазивних врста на подручју АП Војводине, др Снежана Радуловић, уредник; др Оливера Бјелић Чабрило, Душанка Лакетић учесник; руководилац: др Божа Пал
 • 2006-2008. Акватична ентомофауна заштићеног подручја Специјалног резервата Стари Бегеј – Царска бара, Оливера Бјелић Чабрило, истраживач; др Естер Поповић, координатор
 • 2006-2008. Мониторинг биодиверзитета (риба, водоземаца и птица) у Специјалним резерватима природе Ковиљско-петроварадински рит и Стари Бегеј – Царска бара, Оливера Бјелић Чабрило, истраживач; др Естер Поповић, координатор

Пројекти реализовани у сарадњи са локалном самоуправом и привредом

Претходни пројекти:
 • 2009-2011. EU Neighbouring Programme Romania-Serbia: Eco-status of the River Tamiš, 06SER02/03/007-8, Contractor City of Pancevo, др Снежана Радуловић, кооринатор за екологију, Душанка Лакетић, учесник; руководилац: др Ивана Теодоровић
 • 2008-2009. River Jegricka case study SERCON (System for Evaluating Rivers for Conservation) JKP Vode Vojvodine др Снежана Радуловић, др Оливера Бјелић Чабрило, Душанка Лакетић, Милица Живковић; руководилац: др Снежана Радуловић

Катедра за екологију и заштиту животне средине основана је 2009. Године у циљу ефикасније акредитације студијских програма и организовања курсева из области екологије и заштите животне средине. У оквиру Катедре, поред наставника и сарадника бираних из области Екологије (лабораторија проф. др Мирјане Вучковић (сада у пензији) за екологију биљака и лабораторија проф. др Естер Поповић (сада у пензији) за екологију животиња) и Заштите животне средине (лабораторија проф. др Анте Вујића), чланови катедре су били и наставници и сарадници бирани из области биохемије и молекуларне биологије (Лабораторија проф. др Гордане Грубор Лајшић ♱). Раду катедре су се у наредном периоду прикључили наставници бирани за област Хидробиологија (Лабораторија проф. др Зорице Свирчев). Таквом динамиком ова Катедра је за релативно кратак временски период утростручила број чланова из редова наставника, и у једном моменту представљала највећу катедру наПриродно-математичком факултету, са 19 чланова у наставним звањима и са великим потенцијалом за оснивање нових катедри, остварених издвајањем у Катедру за молекуларну биологију, биохемију и генетику, Катедру за хидробиологију и заштиту животне средине и, коначно, Катедру за екологију.

Од 2009.-2011. године дужност шефа Катедре обављала је проф. др Естер Поповић, а од 2011. године до данас, укључујући прелазне периоде формирања нових катедри, шеф Катедре је проф. др Снежана Радуловић.