Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Катедра за зоологију

О КатедриЧлановиСарадници у лабораторијамаНаставаНаучна делатностОдабрани пројектиИз историје Катедре

Катедра за зоологију окупља наставнике, сараднике и истраживаче у научном звању који обављају наставно-научни рад из области Зоологије, Еволуционе биологије и Хистологије са ембриологијом. Катедра за зоологију реализује практичну и теоријску наставу из преко 40 обавезних и изборних предмета, на свим студијским програмима, основних, мастер и докторских студија биологије и екологије, и интегрисаних академских студија професора биологије. Научна делатност чланова Катедре је из области ентомологије, паразитологије, ихтиологије, херпетологије, хистологије, таксономије, еволуционе систематике, популационе и конзервационе генетике. Захваљујући вишегодишњим истраживањима фауне бескичмењака Балканског полуострва формиране су обимне збирке различитих група (мокрице – Isopoda, пауци косци – Opliones, правокрилци – Orthoptera, осолике муве – Syrphidae). Истраживачки рад је усмерен на таксономска, фаунистичка, биогеографска и филогенетска истраживања ових, али и других бескичмењачких (фитопаразитских нематода, рачића Copepoda, двокрилаца из фамилија Muscidae и Culicidae), и кичмењачких група (риба и корњача). Такође, истраживачка група за хистологију и ембриологију бави се испитивањима цитотоксичних ефеката различитих контаминаната животне средине, као и ефеката потенцијално токсичних супстанци присутних у храни, на структуру ендокриних жлезда и дигестивног система.

Photo of Др Снежана Раденковић
Др Снежана Раденковић редовни професор шеф Катедре
021/485-2697
Photo of Др Иво Караман
Др Иво Караман редовни професор
021/485-2676
Photo of Др Весна Миланков
Др Весна Миланков редовна професорица
021/485-2658
Photo of Др Јасмина Лудошки
Др Јасмина Лудошки ванредна професорица
021/485-2671
Photo of Др Ласло Барши
Др Ласло Барши доцент
021/485-2996
Photo of Др Десанка Костић
Др Десанка Костић доцент
021/485-2672
Photo of Др Јелена Марковић Филиповић
Др Јелена Марковић Филиповић доцент
021/485-2658
Photo of Др Младен Хорватовић
Др Младен Хорватовић доцент
021/485-2714
Photo of Др Сања Веселић
Др Сања Веселић асистент
021/485-2697
Photo of Дипл. биол. Марко Ђуракић
Дипл. биол. Марко Ђуракић асистент
Photo of Др Љубинка Француски Марчетић
Др Љубинка Француски Марчетић виша научна сарадница
021/485-2671
Photo of Др Зорана Бановачки
Др Зорана Бановачки самостални стручни сарадник – руководилац зоолошке збирке
Photo of Маст. биол. Немања Гојковић
Маст. биол. Немања Гојковић истраживач приправник
021/485-2671

На Катедри за биохемију, молекуларну биологију и генетику одвија се настава на следећим смеровима:

ОАС биологије – модули Општа биологија, Молекуларна биологија

ОАС екологије

ОАС биохемије

ОАС заштите животне средине

ИАС професор биологије

МАС биологије – модули Зоологија, Молекуларна биологија

МАС екологије – модул Заштита природе и одрживи развој

МАС репродуктивне биологије

Докторске студије биологије

Докторске студије екологије

На ОАС настава је реализована на следећим предметима:
 • Биологија ћелије и ткива
 • Екологија адаптивне радијације
 • Ентомологија
 • Еволуција биолошког диверзитета
 • Еволуциона биологија
 • Филогенија животиња
 • Геометријска морфометрија у биолошким истраживањима
 • Хистологија са ембриологијом
 • Култура ћелија и ткива
 • Квантитативна морфологија
 • Методе у квантификовању биолошког диверзитета
 • Методологија научно-истраживачког рада
 • Молекуларна еволуција
 • Молекуларна форензика у конзервационој биологији
 • Морфологија и систематика бескичмењака
 • Општа зоологија
 • Основе еволуционе биологије
 • Основе конзервационе биологије I
 • Препарација ћелија и ткива животиња
 • Теренска настава 1
 • Теренска настава 2
 • Теренска настава 3
 • Упоредна анатомија и систематика хордата
 • Увод у конзервациону биологију
 • Зоологија бескичмењака
 • Зоологија хордата
У оквиру ИАС одвија се настава на предметима:
 • Ентомологија
 • Еволуција човека
 • Еволуционо конзервациона биологија
 • Филогенија животиња
 • Хистологија са ембриологијом
 • Интегративно учење у еволуционој биологији
 • Историја органског света
 • Морфологија и систематика бескичмењака
 • Општа зоологија
 • Практикум из еволуционе биологије
 • Примењена ентомологија са акарологијом
 • Таксономија животиња
 • Теренска настава 1
 • Теренска настава 2
 • Упоредна анатомија и систематика хордата
 • Зоолошке збирке у настави биологије
У оквиру МАС настава се реализује на следећим предметима:
 • Биоспелеологија
 • Детерминација и диференцијација ћелија
 • Диверзитет фауне кичмењака
 • Диверзитет фауне кичмењака Србије – угроженост и заштита
 • Економски значајни инсекти
 • Филогеографија
 • Ихтиологија
 • Лабораторијске методе и практичне вештине
 • Моделовање дистрибуције врста
 • Молекуларна екологија
 • Молекуларне методе у биолошким истраживањима
 • Нематологија
 • Пчеларство
 • Таксономија животиња
 • Угроженост бескичмењака и њихова заштита
На докторским академским студијама настава се реализује на следећим предметима:
 • Детерминација и диференцијација ћелија
 • Еволуција и фенотипска пластичност
 • Еволуциона генетика
 • Кодекс зоолошке номенклатуре
 • Конзервација животиња
 • Конзервациона биологија
 • Методологија научно истраживачког рада
 • Примењена ихтиологија
 • Специјална таксономија инвертебратa

Списак уџбеника и монографија које се користе у настави издатих на Катедри:

 • Примак Р., Милић Д., Раденковић С., Обрехт Д., Бјелић-Чабрило О., Вујић А. (2015) Увод у конзервациону биологију (ИСБН 978-86-7031-353-8), ПМФ, Нови Сад
 • Шимић С., Вујић А., Раденковић С., Радишић П., Недељковић З. (2009) Фауна осоликих мува (Diptera: Syrphidae) у ритовима Војводине (ИСБН 978-86-7946-032-5), Матица српска, Одељење за природне науке
 • Миланков, В. (2007) Биолошка еволуција. ПМФ, Нови Сад. Уџбеник
 • Миланков, В., Јакшић, П. (2006) Методологија научно истраживачког рада у биолошким дисциплинама. ПМФ, Нови Сад. Уџбеник
 • Миланков, В. (2007) Основе конзервационе биологије И. ПМФ, Нови Сад. Скрипта
 • Миланков, В., Лудошки, Ј. (2006) Практикум из методологије научно истраживачког рада. ПМФ, Нови Сад. Практикум
 • Караман М.И., Макаров С, Хорватовић М. 2015. Основи биоспелеологије. Нови Сад: Природно-математички факултет. 216 стр.
 • Костић, Д. (2006): Практикум из упоредне анатомије и систематике хордата са CD – Атлас дисекција из упоредне анатомије и систематике хордата. Студио Верис. Нови Сад. 1-151.
 • Рајковић, Д., Костић, Д. (1995): Практикум из пољоприв¬редне зоологије. Природно-математички факултет Нови Сад. 1-222.
 • Поповић, Е., Костић, Д., Бјелић-Чабрило, О., Христовски, Н. (2009): Helminthofauna of tailles amphibians (Amphibia:Anura) of the Vojvodina Province. “Kiro Dandaro”. Bitola. Macedonia; pp. 1-79.

У оквиру Катедре за Зоологију научна делатност се изводи у три лабораторије и/или истраживачке групе:

Лабораторије:

Лабораторија за таксономију и зоогеографију инвертебратa

Научно-истраживачка активност чланова лабораторије је усмерена на таксономска, филогенетска и биогеографска истраживања различитих група инвертебрата. Један од праваца истраживања је оријентисан на утврђивање кључних момената и механизама диверзификације старе балканске фауне преко неколико репрезентативних група (Опилионес, Исопода террестриа, Ортхоптера). Други правац истраживања је усмерен на фитопаразитске земљишне нематоде из фам. Лонгидоридае, које су блиско везане за биљке домаћине. Проучавање фитопаразитских нематода има изузетан агроекономски и фитосанитарни значај како на нашим просторима, тако и глобално.

Лабораторија за еволуциону биологију (ЛЕБ)

Научна делатност Лабораторије за еволуциону биологију обухвата истраживања заснована на интегративном приступу и комплементарној анализи молекуларних и фенотипских карактера која су усмерена на проучавање таксономског диверзитета, интра- и интерпопулационе варијабилности у односу на временско-просторне и еколошке параметре, и историју животних форми различитих група бескичмењака и кичмењака. Наше интересовање укључује систематику, филогенију и специјацију различитих група, предеону и конзервациону генетику криптичних, ретких, ендемских, просторно фрагментисаних и широко распрострањених таксона.

Лабораторија за хистологију и ембриологију

Научно-истраживачки рад ове лабораторије је усмерен на испитивање промена у хистолошкој грађи органа ендокриног и дигестивног система, као последица деловања различитих стресора (хладноће, алкохола, електромагнетног зрачења, ендокриних ометача) на анималном експерименталном моделу.

Међународна сарадња:

 • Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Finland
 • Instituto Universitario de la Biodiversidad CIBIO – Universidad de Alicante, Spain
 • Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP-CNR), Bari, Italy
 • Institut für Zoologie, Mainz, Germany
 • Institute of Zoology, Karl-Franzens University, Graz, Austria
 • Virological Reasearch Group, Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Hungary
 • Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, Faculty of Science and Engineering, University of Groningen, The Netherlands
 • Aegean универзитет, Митилини, Грчка
 • Универзитет Süleyman Demirel, Испарта, Турска
 • Универзитет Ege, Измир, Турска
 • BioFlyTech, Аликанте, Шпанија
 • AgriProtein, Кејптаун, Јужна Африка
 • Природњачки музеј у Паризу (MNHN, CNRS), Француска
 • Природњачки музеј у Драздену (Seckenberg Natural History Museum), Немачка
 • Департман за природне науке, Hanyang универзитет, Сеул, Јужна Кореја

Поред научно-истраживачког рада, чланови Катедре се баве пружањем услуга на захтев корисника услуга из области из области Ентомологије (сарадња са привредом – мониторинг састава и диманике популација складишне ентомофауне у погонима за прераду жита и погонима кондиторске индустрије).

Чланови Катедре за Зоологију су учествовали у реализацији 35 националних и међународних научних пројеката.

Међународни пројекти

Текући пројекти:
 • European Red List of Hoverflies (EU and pan-Europe). EC: Service contract for Status assessment of European Hoverflies (Syrphidae) ENV.D.2/SER/2018/0027; 2019.-2021.; руководилац пројекта проф. др Анте Вујић; учесник проф. др Снежана Раденковић.
 • Curricula development in the fields of reproductive biology/assisted reproductive technologies and regenerative medicine in Serbia (ART-REM), 586181-epp-1-2017-1-rs-eppka2-cbhe-jp, 2017-2020. Финансиран од стране EU, ERASMUS+ KA2 програм – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education. Руководилац на УНС: Проф. др Александра Трнинић Пјевић. Доц. др Јелена Марковић, учесник на пројекту.
Претходни пројекти:
 • Insect-plant relationships: insights into biodiversity and new applications (FlyHigh). EC: Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Actions; 2015.-2018.; руководилац пројекта др Аино Јуслéн; учесник проф. др Снежана Раденковић
 • Биологија, Тема: Проучавање нематода лонгидорида у Србији (Study of longidorid nematodes in Serbia), у оквиру научно техничке сарадње између Савезне Републике Југославије и Републике Италије, Савезно министарство за развој, науку и животну средину, 1997-1999, Ласло Барши (истраживач и руководилац са југословенске стране)
 • Нематоде у пластеницима у Зетско – Бјелопавлићкој равници, бр. 01/3 – 3272/2008 (2008-2010), бр. 06/3-2302/2010 (2011), Министарство просвете и науке Црне Горе; Ласло Барши (руководилац пројекта)
 • 00058373 – Strengthening the Ecological, Institutional and Financial Sustainability of Macedonia’s National Protected Areas System”. Development of representative national protected area system. UNDP &Ministry of Environment and Physical Planning, (2010-2011), Иво Караман-истраживач
 • “Study for determinati on of the protection status of speleologic object: Srt, Vrelo, Ubava and Krshtalna caves within the Monument of Natura “Canyon Matka”. Valorisation of caves Srt, Vrelo, Ubava and Krshtalna on the basis of cave fauna, identification of threats, protection measures, possibilities for sustainable tourist exploitation”. Град Скопље. Alpine Consultancy & Prof. Dr Dragan Kolchakovski scientific team leader, (2009), Иво Караман – истраживач.
 • Research and conservation of Dinaric cave type localities, Whitley Fund for Nature, 2011-2012, Croatian Biospeleological Society, Иво Караман – истраживач.
 • Истраживања шпиљских станишта и изворишних подручја ширег дубровачког подручја с циљем вредновања биоразноликости и оцјена прихватљивости изградње хидроенергетских објеката, Хрватска електропривреда (HEP), 2014-2015, Oikon doo; Хрватски природнословни музеј; Geonatura doo, Ivo Karaman-истраживач.

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

Текући пројекти:
 • Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Diptera: Syrphidae) као модел организми, број пројекта ОИ 173002; Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2011. -; руководилац пројекта проф. др Анте Вујић; учесник проф. др Снежана Раденковић
 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистема, број пројекта III 43002; Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2011. -; руководилац пројекта проф. др Саша Орловић (проф. др Мирослав Весковић); учесник проф. др Снежана Раденковић
 • Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација, у зависности од променљивости средина, Министарство просвете и науке Републике Србије ОИ173012, 2011-; руководилац пројекта академик Марко Анђелковић; учесници/е проф. др Весна Миланков, проф. др Јасмина Лудошки, др Љубинка Француски Марчетић, Немања Гојковић, Марко Ђуракић
 • Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички, развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија, 173037, 2011 – до данас. Финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Руководилац проф. др Радмила Ковачевић. Доц. др Јелена Марковић, учесник на пројекту
Претходни пројекти:
 • Истраживање флоре, фауне и екосистема Војводине (бр. 0337), Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1991-1995; Ласло Барши (истраживач)
 • Таксономска, биогеографска и аутеколошка истраживања флоре и фауне (бр. 03Е28), Минсистарство за науку и технологију Републике Србије, 1996-2000; Ласло Барши, Иво Караман (истраживач)
 • Мониторинг биодиверзитета у заштићеним деловима природе (бр. 1770), Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, 2002-2004; Ласло Барши, Иво Караман (истраживач)
 • Функционална анализа онтогенетске диверзификације фауне и модификације еволутивних одговора током филогеније (бр. 143053), Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије 2006-2010; Божидар Ћурчић (руководилац пројекта), Ласло Барши, Иво Караман (истраживач)
 • Истраживања климатских промена и њиховог утицаја на животну средину-праћење утицаја, адаптације и ублажавања. МНЗЖС Републике Србије, 2010 – руководилац др Ратко Кадовић, Иво Караман-истраживач

Пројекти реализовани у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој АП Војводине

Текући пројекти:
 • Евалуација еколошких мрежа у циљу ефикасније заштите природе у АП Војводини; Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине; 2016.-2019.; руководилац пројекта проф. др Анте Вујић; учесник проф. др Снежана Раденковић
Претходни пројекти:
 • Листа инвазивних врста на подручју АП Војводине Покрајински Секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, 2011, др Пал Божа, Иво Караман-истраживач

Велики допринос развоју Катедре за зоологију дао је њен оснивач, проф. др Слободан Глумац, али и некадашњи шефови Катедре и чланови: проф. др Михаљ Микеш, проф. др Анђелка Хорватовић, проф. др Душан Стевановић, проф. др Смиљка Шимић, доценти др Љубица Крсмановић и др Бранка Божичић Лотхроп, као и асистенти др Јене Пургер и Јосип Шоти. Досадашњи шефови Катедре су: проф. др Слободан Глумац, проф. др Душан Стевановић, проф. др Естер Поповић, проф. др Смиљка Шимић, проф. др Иво Караман, проф. др Весна Миланков и проф. др Снежана Раденковић.