Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

O departmanu

Departman za biologiju i ekologiju je deo Prirodno-matematičkog fakulteta, čija je osnovna delatnost obrazovanje i naučno-istraživački rad. Nastavna aktivnost iz bioloških disciplina je od 1946. godine prvobitno realizovana u okviru Više pedagoške škole u Novom Sadu, a 1960. godine je doneta odluka o osnivanju četvorogodišnjih studija biologije na Filozofskom fakultetu. Prva generacija studenata je upisana školske 1961/62. godine. Prirodno-matematički fakultet se 1969. godine izdvojio iz Filozofskog fakulteta, a Departman je svoju sadašnju zgradu kao Institut za biologiju dobio 1973. godine.

Delatnost na Departmanu za biologiju i ekologiju se danas realizuje u okviru osam katedri:

Katedra za biohemiju, molekularnu biologiju i genetiku

Katedra za botaniku

Katedra za ekologiju

Katedra za zoologiju

Katedra za mikrobiologiju

Katedra za fiziologiju životinja

Katedra za hidrobiologiju i zaštitu životne sredine

Katedra za humanu biologiju i metodiku nastave

Studije na našem Departmanu su stepenovane i odvijaju se u tri ciklusa (osnovne, master i doktorske studije). Predavanja i vežbe se izvode u savremeno opremljenim amfiteatrima, vežbaonicama i laboratorijama. Studentima je na raspolaganju i dobro opremljena biblioteka i čitaonica sa računarskim delom.

Departman za biologiju i ekologiju poseduje brojne zbirke biljnog i životinjskog materijala, kao i mikrobiološke kolekcije, koje su na raspolaganju studentima, a njihov veliki deo se koristi u realizaciji praktične nastave. Sastavni deo studija biologije i ekologije je obavezno pohađanje i terenske nastave na I, II, III i IV godini studiranja.

Pored toga, nastavno i naučno osoblje Departmana je uključeno u naučno-istraživačke projekte međunarodnog, nacionalnog i lokalnog karaktera u okviru kojih se sprovode osnovna i primenjena istraživanja u svim biološkim disciplinama.

Departman ostvaruje veoma uspešnu saradnju sa više od trideset univerziteta i naučnih institucija širom sveta.

Na Departmanu za biologiju i ekologiju od 1983. godine funkcioniše i Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije “Josif Pančić” koje zainteresovanim studentima omogućuje da se upoznaju sa principima i metodama naučno-istraživačkog rada, da aktivno učestvuju u terenskim istraživanjima i u izradi naučnih radova, da realizuju ideje i prezentuju postignute rezultate.

Saradnja DBE

U okviru saradnje Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Prince of Songhkla, Hat Yai na Tajlandu, utemeljena je uspešna saradnja našeg Departmana i tamošnjeg Departmana za biologiju. Do sada se saradnja ogledala u razmeni studenata i profesora u okviru terenske nastave, ali ubuduće će ona biti proširena i na nastavnu i naučnu delatnost u vidu gostovanja profesora i zajedničkih naučno istraživačkih projekata. Naš Departman sličnu saradnju ima i sa Univerzitetom International Sakharov Environmental University, iz Minska, Belorusija. Pored medjuuniverzitetskih saradnji, dostupne su i studije mobilnosti na svim akademskim nivoima, kroz stipendije za studiranje u zemljama Evropske Unije. Posebno se ističu stipendije programa Erasmus Mundus, JoinEU-SEE i Campus Europea. Kroz različite programe, našim studentima je omogućen boravak i stručno usavršavanje, kao i dobijanje stipendija u većem broju Evropskih Univerziteta, pri čemu imaju punu podršku Departmana. Stoga, Evropa nikada nije bila bliža za mlade i ambiciozne prirodnjake.