Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Katedra za fiziologiju životinja

O KatedriČlanoviSaradnici u laboratorijamaNastavaNaučna delatnostOdabrani projektiIz istorije Katedre

Članove Katedre za fiziologiju životinja čine nastavnici i saradnici iz uže naučne oblasti fiziologija životinja, biologija ćelije i zaštita životne sredine, koje povezuju zajedničke nastavne i naučno-istraživačke delatnosti. Nastavna aktivnost članova Katedre obuhvata održavanje nastave iz širokog dijapazona predmeta na svim nivoima studija biologije i ekologije, kao i mentorisanje master radova i doktorskih disertacija. Naučno-istraživačka aktivnost organizovana je u okviru četiri laboratorije, sa istraživačkim interesom usmerenim ka reproduktivnoj endokrinologiji i signalizaciji, hronobiologiji, izučavanju dejstva endokrinih ometača, ekofiziologiji i ekotoksikologiji. Katedra se odlikuje visokom naučnom produkcijom, koja se ogleda kroz veliki broj radova publikovanih u prestižnim naučnim časopisima, a mnogi radovi odlikuju se visokom citiranošću. Članovi Katedre učesnici su brojnih naučno-istraživačkih projekata i neguju plodonosnu saradnju sa kolegama u zemlji i inostranstvu.

Photo of Dr Tatjana Kostić
DrTatjanaKostićredovna profesorkašef Katedre
021/485-2674Work Fax021/450-620
Photo of Dr Silvana Andrić
DrSilvanaAndrićredovna profesorka
021/485-2673Work Fax021/450-620
Photo of Dr Ivana Teodorović
DrIvanaTeodorovićredovni profesor
021/485-2690Work Fax021/450-620
Photo of Dr Sonja Kaišarević
DrSonjaKaišarevićvanredni profesor
Photo of Dr Nebojša Andrić
DrNebojšaAndrićdocent
021/485-2675
Photo of Dr Tatjana Čelić
DrTatjanaČelićdocent
021/485-2673
Photo of Dr Tanja Tomić
DrTanjaTomićasistent sa doktoratom
021/485-2690
Photo of Mast. biol. Dijana Marinković
Mast. biol.DijanaMarinkovićasistentkinja
021/485-2673
Photo of Mast. biol. Marija Medar
Mast. biol.MarijaMedarasistentkinja
021/485-2673
Photo of Mast. biol. Isidora Starovlah
Mast. biol.IsidoraStarovlahasistentkinja
021/485-2673
Photo of Dr Kristina Pogrmić-Majkić
DrKristinaPogrmić-Majkićviši naučni saradnik
021/485-2675
Photo of Dr Aleksandar Baburski
DrAleksandarBaburskinaučni saradnik
021/485-2674
Photo of Dr Svetlana Fa
DrSvetlanaFanaučni saradnik
021/485-2675
Photo of Dr Varja Mihajlović
DrVarjaMihajlovićistraživač saradnik
021/485-2690
Photo of Mast. biol. Sava Radović
Mast. biol.SavaRadovićistraživač saradnica
021/485-2673
Photo of Dr Dragana Samardžija Nenadov
DrDraganaSamardžija Nenadovistraživač saradnik
021/485-2675
Photo of Mast. ekol. Dina Tenji
Mast. ekol.DinaTenjiistraživač saradnik
Work Fax064/594-1370
Photo of Mast. biol. Dunja Kokai
Mast. biol.DunjaKokaiistraživač pripravnik
021/485-2675
Photo of Mast. biol. Gordana Košanin
Mast. biol.GordanaKošaninistraživač pripravnik
021/485-2675
Photo of Master biolog Bojana Mićić
Master biologBojanaMićićistraživač pripravnik
Photo of Mast. biol. Biljana Tešić
Mast. biol.BiljanaTešićistraživač pripravnik
021/485-2675
Photo of Dipl. biolog Vesna Bajagić
Dipl. biologVesnaBajagićlaborant
Photo of Olja Kukuć
OljaKukućlaborant

Na Katedri za biohemiju, molekularnu biologiju i genetiku odvija se nastava na sledećim smerovima:

OAS biologije – moduli Opšta biologija i Molekularna biologija

OAS ekologije

IAS profesor biologije

MAS biologije – modul Fiziologija životinja

MAS ekologije – modul Ekološka procena rizika

MAS reproduktivne biologije

Doktorske studije biologije

Doktorske studije ekologije

Na OAS nastava je realizovana na sledećim predmetima:
 • Biologija ćelije
 • Osnove fiziologije životinja
 • Fiziologija životinja 1
 • Fiziologija životinja 2
 • Uporedna fiziologija životinja
 • Molekularna i ćelijska fiziologija
 • Mehanizmi ćelijske komunikacije
 • Osnove neurobiologije
 • Endokrinologija
 • Reproduktivna fiziologija
 • Osnovi molekularne i ćelijske imunologije
 • Imunobiologija
 • Praktikum iz fiziologije životinja
 • Laboratorijski praktikum iz fiziologije životinja
 • Ekofiziologija životinja
 • Ekotoksikologija
U okviru MAS nastava se realizuje na sledećim predmetima:
 • Eksperimentalna fiziologija
 • Odabrana poglavlja iz biologije ćelije
 • Molekularna fiziologija specijalizovanih tipova ćelija
 • Neuroendokrinologija
 • Hronobiologija
 • Reproduktivna biologija
 • Mehanizmi ekoloških adaptacija životinja
 • Biomarkeri u ekofiziologiji
 • Endokrini ometači i ljudsko zdravlje
 • Metode istraživanja u humanoj biologiji
 • Regulatorna ekotoksikologija i ekološka procena rizika od hemikalija
 • Biološki efekti i preventivna procena rizika od hemikalija
 • Biomarkeri u ekotoksikologiji
 • Monitoring i retrospektivna procena rizika od hemikalija
 • Ekološki projekti
 • Trendovi u ekološkoj proceni rizika
 • Uvod u tehnike mikromanipulacije gametima
 • Reproduktivna fiziologija
 • Reproduktivna endokrinologija
 • Ćelijska signalizacija u reprodukciji
 • Folikulogeneza i ovarijalna komunikacija
Na doktorskim akademskim studijama nastava se realizuje na sledećim predmetima:
 • Molekularni mehanizmi ćelijskih komunikacija
 • Reproduktivna endokrinologija
 • Mreže signalnih puteva u reprodukciji
 • Hronobiološki aspekt reprodukcije
 • Molekularni događaji i signalni putevi u regulaciji mitohondrijalne biogeneze
 • Molekularni događaji i signalni putevi u regulaciji funkcije testisa
 • Molekularni mehanizmi u kontroli ovarijalne funkcije
 • Molekularna i ćelijska imunologija
 • Odabrana poglavlja molekularne toksikologije
 • Reproduktivna toksikologija
 • Ekotoksikologija 2

Spisak udžbenika i monografija koje se koriste u nastavi izdatih na Katedri:

 • Kovačević R., Kostić, T., Andrić S. (1997) Praktikum iz opšte fiziologije životinja. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.
 • Teodorović I., Kaišarević S. (2015) Ekotoksikologija. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju. ISBN 978-86-7031-145-9

U okviru Katedre za fiziologiju životinja naučna delatnost se izvodi u četiri laboratorije:

Laboratorije:

Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signalizaciju (LaRES)

LABORATORIJA ZA REPRODUKTIVNU ENDOKRINOLOGIJU I SIGNALIZACIJU (LaRES) istražuje molekularne događaje i signalne puteve uključene u regulaciju funkcije, pre svega ćelija reproduktivne osovine, ali i drugih ćelija organizma sa poremećenom homeostazom testosterona ili drugih hormona. Cilj istraživanja je otkrivanje mehanizama koji su osnova infertilnosti, postraumatskog stres sindroma (PTSD), insulinske rezistencije, policističnog ovarijalnog sindroma (PCOS), metaboličkog sindroma. Problem istraživanja se sagledava na svim nivoima funkcionalne organizacije (organizam, organi, tkiva, ćelije, organele, molekuli). Koriste se in vivo modeli koji simuliraju situacije/iskustva kliničke prakse, te rezultati imaju značajan translacioni aspekt.

Laboratorija za hronobiologiju i starenje (ChronAge)

LABORATORIJA ZA HRONOBIOLOGIJU I STARENJE (ChronAge) istražuje cirkadijalnu i homeostatsku regulaciju reprodukcije i fizioloških procesa zavisnih od reproduktivnih hormona. Cilj istraživanja je razumevanje temporalne organizacije procesa koji regulišu produkciju reproduktivnih hormona tokom odrastanja kao i starenja jedinke.

Laboratorija za endokrine ometače i signalizaciju (ENDOS)

Istraživački interes LABORATORIJE ZA ENDOKRINE OMETAČE I SIGNALIZACIJU (ENDOS) usmeren je ka određivanju fizioloških odgovora humanih ovarijalnih granuloza ćelija i spermatozoida nakon izlaganja endokrinim ometačima i definisanju molekularnih mehanizama koji dovode do promena u reproduktivnim parametrima. Istraživanja obuhvataju i praćenje kako izlaganje endokrinim ometačima tokom embrionalnog razvića utiče na razvoj embriona i funkcionalnih poremećaja kod adulta, uz praćenje epigenetskih i histoloških promena, kao i identifikaciju promena u biološkim odgovorima i signalnim putevima kod različitih ćelijskih linija nakon izlaganja endokrinim ometačima.

Laboratorija za ekofiziologiju i ekotoksikologiju (LECOTOX)

Istraživački interes LABORATORIJE ZA EKOFIZIOLOGIJU I EKOTOKSIKOLOGIJU (LECOTOX) je usmeren ka ispitivanju bioloških efekata ksenobiotika i njihovih smeša na različitim nivoima biološke organizacije primenom biomarkera, bioanaliza i testova toksičnosti. Istraživanja obuhvataju in vitro, in vivo i in situ istraživanja na različitim model-sistemima – većem broju različitih ćelijskih kultura i akvatičnim organizmima.

Međunarodna saradnja:

 • Dr Maria Dufau, Section on Molecular Endocrinology, Program in Developmental Endocrinology and Genetics, National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health (Bethesda, USA)
 • Prof. Dr Serge Nef, Faculty of Medicine at University of Geneva (Geneva, Switzerland)
 • Prof. Dr Urs Albrecht, Department of Biology, University of Fribourg (Fribourg, Switzerland)
 • Prof. Dr Mojca Narat, Biotechnical Faculty at University of Ljubljana (Ljubljana, Slovenia)
 • Prof. Dr Simon Horvat, Biotechnical Faculty at University of Ljubljana (Ljubljana, Slovenia)
 • Prof. Dr Damjana Rozman, Institute of Biochemistry, Faculty of Medicine at University of Ljubljana (Ljubljana, Slovenia)
 • Dr Hana Zemkova, Chief of the Laboratory of Cellular and Molecular Neuroendocrinology, Institute of Physiology Academy of Sciences of the Czech Republic (Prague, Czech Republic)
 • Prof. Dr Gregor Majdic, Veterinary Faculty (University of Ljubljana) and Medical Faculty (University of Maribor) (Slovenia)
 • Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Switzerland
 • Jagiellonian University, Department of Physiology and Toxicology of Reproduction, Kraków, Poland
 • University of Sofia, Faculty of Biology, Bulgaria
 • Aarchus University, Department of Biomedicine, Denmark
 • Dr Werner Brack, Department for Effect-Directed Analyses, UFZ-Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Germany
 • Department for Ecosystem Analyses, Institute for Environmental Research, RWTH Aachen University, Germany

Saradnja sa institucijama u zemlji:

 • Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka
 • Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
 • Brojne kolege sa Univerziteta u Novom Sadu

Pored naučno-istraživačkog rada, članovi Katedre se bave pružanjem usluga na zahtev korisnika. Konkretno laboratorija LECOTOX organizuje obuke za izvođenje testova toksičnosti prema regulatornim zahtevima za zainteresovane nadležne institucije.

Međunarodni projekti

Tekući projekti:
 • „European Research Network on Signal Transduction“, COST CA18133, 2019.–2022., rukovodilac sa Helmholtz Institute, Berlin, Germany, učesnici članovi LaRES i ChronAge.
 • „MouseAGE – Development of a European network for preclinical testing of interventions in mouse models of age and age-related diseases“. COST BM1402, 2016.-2020., rukovodilac sa University of Sheffield, Sheffield, UK, učesnici članovi ChronAge i LaRES.
 • „MitoEAGLE – Mitochondrial mapping: Evolution – Age – Gender – Lifestyle – Environment“. COST CA15203, 2016.-2020., rukovodilac sa Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Austria, učesnici članovi LaRES i ChronAge.
Prethodni projekti:
 • „The CNG channels in Leydig cell – identification, characterization and functional coupling to testosterone production“. SANU and Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014.-2018., rukovodilac iz Srbije prof. dr Silvana Andrić, učesnici članovi LaRES i ChronAge.
 • „Long-term effects of stress on development of male sexual behavior and steroidogenesis and mitochondrial signalosome in testis“. Bilateral project with Slovenia, 2016.-2017., rukovodilac iz Srbije prof. dr Silvana Andrić, učesnici članovi LaRES i ChronAge.
 • „Responsiveness of Mitogen-Activated Protein-Kinase signaling on chemicals exposure of human and fish cells“, Swiss National Science Foundation SCOPES, 2014.-2017., rukovodilac iz Srbije doc. dr Nebojša Andrić, učesnici članovi ENDOS i LECOTOX.
 • „Environmental signaling and ovarian diseases susceptibility“, PCIG11-GA-2012-321745; EcoSignal, EU FP7, MC-CIG, 2012.-2016., rukovodilac doc. dr Nebojša Andrić, učesnici članovi ENDOS laboratorije.
 • „Solutions for present and future emerging pollutants in land and water resources management (SOLUTIONS)“, European Commission, FP 7 Collaborative Project, 2013.-2018., rukovodilac iz Srbije prof. dr Ivana Teodorović, učesnici članovi LECOTOX.

Projekti koji su finansirani od strane Ministarstva Republike Srbije

Tekući projekti:
 • „Molekularni mehanizmi i signalni putevi uključeni u regulaciju steroidogeneze i adaptaciju Leydig-ovih ćelija na poremećenu homeostazu“, 2011.-danas, rukovodilac prof. dr Tatjana Kostić, učesnici članovi LaRES i ChronAge.
 • „Ksenobiotici sa hormonskom aktivnošću: reproduktivni, metabolički, razvojni odgovori i mehanizam dejstva kod odabranih model organizama i ćelijskih linija“, 2011.-danas, učesnici članovi ENDOS i LECOTOX.
 • „Uticaj vodenog matriksa i fizičko hemijskih osobina relevantnih organskih ksenobiotika na ekotoksičnost i ponašanje u odabranim procesima prečišćavanja vode“, 2011.-danas, učesnici članovi LECOTOX.

Projekti realizovani u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine

Prethodni projekti:
 • „Da li su reproduktivni hormoni karika koja povezuje stres, metabolički sindrom i starenje“, (2016.-2019.), rukovodilac prof. dr Silvana Andrić, učesnici članovi LaRES i ChronAge.
 • „Usporavanje razvoja hipogonadizma u starenju: efekat cGMP-zavisnih mehanizama“, (2016.-2017.), rukovodilac prof. dr Tatjana Kostić, učesnici članovi ChronAge i LaRES.
 • „Endokrini ometači i reproduktivno zdravlje: efekti i mehanizmi delovanja na humanim granuloza ćelijama i spermatozoidima“, (2016.-2019.), rukovodilac dr Kristina Pogrmić-Majkić, učesnici članovi ENDOS.

Iako tradicija obrazovne i naučne delatnosti iz oblasti fiziologija životinja na današnjem Departmanu za biologiju i ekologiju datira još od 1965. godine, Katedra za fiziologiju životinja osnovana je kao samostalna organizaciona jedinica januara 2015. godine. Za rukovodioca Katedre izabrana je prof. dr Tatjana Kostić, koja tu funkciju uspešno obavlja i danas. Profesori koji su proveli svoj radni vek kao članovi Katedre i u izuzetnoj meri doprineli njenom razvoju su prof. dr Irina Simonović, prof. dr Desanka Marić i prof. emeritus dr Radmila Kovačević.