Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Katedra za botaniku

O KatedriČlanoviSaradnici u laboratorijamaNastavaNaučna delatnostOdabrani projektiIz istorije Katedre

Katedru za botaniku čine nastavnici, saradnici i istraživači opredeljeni svojim obrazovanjem, stručnošću i profesionalnim angažmanom da se posvete edukativnom i naučnoistraživačkom radu u okviru različitih botaničkih disciplina.

Naučni rad članova Katedre uspešno se odvija u oblastima Anatomije i morfologije biljaka, Sistematike i filogenije viših biljaka, Fitogeografije i Fiziologije biljaka. U okviru ovih disciplina su se danas profilisale istraživačke grupe, sa stručnjacima koji se, pored fundamentalnih, u značajnom obimu bave interdisciplinarnim istraživanjima i primenjenom botanikom. Prisutni smo na međunarodnoj naučnoj sceni kroz ostvarene saradnje na projektima i u naučnoistraživačkom radu sa više univerziteta iz inostranstva. Rezultati ostvareni kroz angažovanje na naučnim i stručnim projektima uspešno se publikuju u priznatim naučnim časopisima. Članovi Katedre su aktivni u brojnim međunarodnim i nacionalnim naučnim i stručnim udruženjima i organizacijama.

U polju obrazovne delatnosti, a na temelju istraživačkog iskustva, nastavnici Katedre razvili su veći broj obaveznih i izbornih predmeta na studijskim programima svih nivoa studija. Svesni da se ljubav prema botanici najlepše stiče i razvija u prirodi, organizujemo terensku nastavu za naše studente. Pod autorstvom članova naše katedre objavljeno je više monografija, udžbenika, praktikuma, kao i publikacija interesantnih svakom ljubitelju botanike.

Naše laboratorije otvorene su za saradnju sa institucijama iz oblasti nauke, obrazovanja i privrede, a posebno za naše studente koji pokazuju interesovanje za botaniku i žele nam se pridružiti u aktivnostima. Značajan je broj odbranjenih završnih radova i doktorskih disertacija pod mentorstvom naših nastavnika. Rado se odazivamo na pozive da učestvujemo u promociji nauke, organizovanju edukativnih radionica i seminara, kako za one kojima je botanika struka, tako i za širu publiku. Ponosni smo na činjenicu da članovi naše katedre učestvuju u pisanju kapitalnih dela iz oblasti botanike (Flora Srbije, Crvena knjiga flore Srbije), da je u našoj organizaciji održan VII Balkanski botanički kongres, kao i više međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova.


Photo of Dr Ružica Igić
DrRužicaIgićredovni profesoršef Katedre
021/485-2665021/485-2878
Photo of Dr Dragana Vukov
DrDraganaVukovredovni profesor
Photo of Dr Lana Zorić
DrLanaZorićredovni profesor
Work Fax021/485-2664
Photo of Dr Jadranka Luković
DrJadrankaLukovićredovni profesor
021/485-2662, 450-620
Photo of Dr Slobodanka Pajević
DrSlobodankaPajevićredovni profesor
021/485-2650
Photo of Dr Goran Anačkov
DrGoranAnačkovvanredni profesordirektor Departmana
021/458-988
Photo of Dr Milan Borišev
DrMilanBoriševvanredni profesor
021/485-2651
Photo of Dr Nataša Nikolić
DrNatašaNikolićvanredni profesor
021/485-2652
Photo of Dr Milan Župunski
DrMilanŽupunskiasistent sa doktoratom
Photo of Dr Dunja Karanović
DrDunjaKaranovićasistent
021/485-2662
Photo of Mast. biol. Bojana Bokić
Mast. biol.BojanaBokićasistent
021/485-2666
Photo of Mast. biol. Miloš Ilić
Mast. biol.MilošIlićasistent
021/485-2661
Photo of Mast. biol. Boris Radak
Mast. biol.BorisRadakasistent
021/485-2666
Photo of Dipl. biol. Mirjana Ćuk
Dipl. biol.MirjanaĆukasistent
021/485-2661
Photo of Dr Danijela Arsenov
DrDanijelaArsenovistraživač saradnik
Photo of Mast. prof. biol. Jelena Jocković
Mast. prof. biol.JelenaJockovićistraživač saradnik
Photo of Mast. biol. Milica Rat
Mast. biol.MilicaRatsamostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama i naučnim centrima – rukovodilac u naučnoj zbirci herbarijum
021/485-2666
Photo of Slobodan Bojčić
SlobodanBojčićsamostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama i naučnim centrima
021/485-2692
Photo of Predrag Košutić
PredragKošutićstručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
Photo of Sanja Muzikravić
SanjaMuzikravićstručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
Photo of Sanja Todorović
SanjaTodorovićstručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
021/485-2662

Na Katedri za botaniku odvija se nastava na sledećim smerovima:

OAS biologije

OAS ekologije

IAS profesor biologije

MAS biologije – modul Botanika

MAS ekologije – moduli Zaštita prirode i održivi razvoj, Hidrobiologija i Primenjena botanika

Doktorske studije biologije

Doktorske studije ekologije

Na OAS nastava je realizovana na sledećim predmetima:

Obavezni predmeti:

 • Anatomija i morfologija biljaka
 • Biogeografija
 • Botaničke zbirke u nastavi biologije
 • Fiziologija biljaka
 • Instrumentalne metode u biologiji
 • Morfologija biljaka
 • Osnove fiziologije biljaka
 • Sistematika viših biljaka I
 • Sistematika viših biljaka II
 • Sistematika i osnove filogenije viših biljaka
 • Terenska nastava I/II/III

Izborni predmeti:

 • Alergijske biljke
 • Botanička mikrotehnika
 • Botanički praktikum
 • Lekovite biljke
U okviru MAS odvija se nastava na sledećim predmetima:

Obavezni predmeti:

 • Biogeografija
 • Botaničke zbirke u nastavi biologije
 • Mehanizmi ekoloških adaptacija

Izborni predmeti:

 • Akvatične makrofite kao bioindikatori
 • Alergene biljke i sanacija
 • Diverzitet, ugroženost i zaštita flore
 • Ekonomska botanika
 • Ekologija i geografija invazivnih biljaka
 • Flora i vegetacija Srbije
 • Fitocenologija
 • Fitoindikacija i fitoremedijacija
 • Fiziologija drvenastih biljaka
 • Fiziološki mehanizmi ekoloških adaptacija biljaka
 • Hidrobotanika
 • Primenjena anatomija biljaka
 • Strukturne adaptacije biljaka
 • Specijalna sistematika viših biljaka
 • Specijalna biogeografija
Na doktorskim akademskim studijama nastava se realizuje na sledećim izbornim predmetima:
 • Biohemijska i molekularna sistematika biljaka
 • Evolucija i filogenija skrivenosemenica
 • Fiziološka anatomija biljaka
 • Intraspecijska varijabilnost biljaka
 • Specijalna anatomija biljaka
 • Sistematika vodenih biljaka
 • Taksonomija viših biljaka
 • Fitoremedijacija
 • Fiziološka ekologija biljaka

Spisak udžbenika i monografija koje se koriste u nastavi izdatih na Katedri:

 • Veljić Milan, Vukov Dragana, Sabovljević Marko (2019): Biologija briofita I: Morfologija i sistematika. Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet. ISBN 978-86-7031-499-3
 • Zorić L., Luković J. (2018): Osnovi botaničke mikrotehnike, udžbenik. Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Pajević S., Nikolić, N., Borišev, M., Župunski, M. (2014): Osnovi fiziologije biljaka. Praktikum za studente ekologije. Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Stojkov, Novi Sad
 • Luković J., Zorić L. (2013): Morfologija biljaka – praktikum. Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Igić R. urednik (2012): Alergijske biljke. Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za biologiju i ekologiju, Vrelo, Novi Sad
 • Igić R., Vukov D., Božin B., Orlović S. (2010): Lekovite biljke, “Vrelo”-Društvo za zdravu ishranu i zaštitu životne sredine, Novi Sad
 • Oljača R., Krstić,B., Pajević S. (2006): Fiziologija biljaka. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Art Print, Banja Luka
 • Igić R., Boža P., Vukov D., Anačkov G. (2005): Atlas alergijskih biljaka Novog Sada. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Novi Sad
 • Boža P., Veljić M., Marin P., Anačkov G., Janaćković P. (2004): Praktikum za determinaciju viših biljaka. Old Commerce, Novi Sad
 • Igić R., Vukov D., Božin B., Orlović S. (2010): Lekovite biljke, “Vrelo”-Društvo za zdravu ishranu i zaštitu životne sredine, Novi Sad
 • Krstić B. Pajević S., Arsenijević-Maksimović I., Ćulafić LJ., Stikić R., Vasić D. (2003): Eksperimentalne vežbe iz fiziologije biljaka za srednje škole. Jugoslovensko društvo za fiziologiju biljaka, Beograd, Departman za biologiju i ekologiju, Novi Sad, Institut za istraživanja u poljoprivredi Srbija, Vizartis DOO, Beograd
 • Igić R., Vukov D.(2000): Praktikum iz Sistematike viših biljaka. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Institut za biologiju, Novi Sad

U okviru Katedre za Botaniku naučna delatnost se izvodi u više laboratorija i istraživačkih grupa:

Laboratorije:

Laboratorija za anatomiju i morfologiju biljaka

Istraživanja Laboratorije obuhvataju oblasti funkcionalne i primenjene anatomije biljaka, primenom klasične anatomske, kao i stereološke metode. Komparativna morfo-anatomska istraživanja različitih sistematskih grupa biljaka sprovode se u cilju razjašnjavanja taksonomske problematike, kao i utvrđivanja stepena srodnosti u okviru grupa. Istraživački rad usmeren je i na istraživanja strukturnih karakteristika biljnih organa gajenih biljaka (industrijskih i krmnih biljaka, žitarica, voćarskih i povrtarskih vrsta) i njihovih srodnika, u cilju utvrđivanja karakteristika koje se mogu koristiti u selekcionom i oplemenjivačkom radu. Deo istraživanja je usmeren i na ispitivanja strukturnih adaptacija biljaka na uslove specifičnih staništa i dejstvo faktora spoljašnje sredine, anatomskih i mikromorfoloških karakteristika lekovitih biljaka, kao i uticaja teških metala na strukturu vegetativnih organa gajenih biljaka i vrsta koje se smatraju perspektivnim za fitoremedijaciju terena kontaminiranih teškim metalima.

Laboratorija za sistematiku viših biljaka i fitogeografiju

U okviru rada ove laboratorije definisana su dva pravca istraživanja. Istraživački pravac I obuhvata rad na vodenoj, peščarskoj, stepskoj i šumskoj flori i vegetaciji, kao i brioflori. Metodološki pristup istraživanju vodene i šumske vegetacije bazira se na kontinuum/gradijent konceptu, dok se peščarska i stepska vegetacija proučavaju klasičnom fitocenološkom metodologijom, uz primenu savremenih programskih paketa. Istraživački pravac II obuhvata opšta floristička istraživanja sa nacionalnog i regionalnog (panonskog) karaktera, kao i taksonomiju i geografiju biljaka, njihovu intraspecijsku varijabilnost, nomenklaturu, fenotipsku plastičnost i filogeniju. Definišu se novi modeli za uspešnu taksonomsku i ekološku diferencijaciju morfološke, mikromorfološke, citološke, molekularne i biohemijske prirode. Paralelno se sprovode istraživanja potencijalnih resursa, kao i istraživanja modernih tipova areala.

Laboratorija za fiziologiju biljaka

Kroz dugogodišnji rad istraživačke grupe usavršene su metode analize mineralne ishrane biljaka izloženih različitim stresnim faktorima. Vrše se ispitivanja parametara fotosinteze i vodnog režima, kao i aktivnost većeg broja enzima, u cilju ispitivanja oksidativnog metabolizma i asimilacije nutrijenata. Vrše se fiziološka ispitivanja vrba, topola i drugih drvenastih biljnih vrsta u fitoremedijaciji, a u toku je i monitoring uticaja klimatskih promena na fiziologiju prirodnih šumskih zajednica na nekoliko zaštićenih lokaliteta u Srbiji. Vrše se i fiziološke analize lekovitih i alergijskih biljaka, različitih sorti povrća, vinove loze, kukuruza i drugih komercijalnih vrsta biljaka.

Laboratorija za invazivne i alergijske biljke (LIAP)

Aktivnosti Laboratorije ogledaju se prvenstveno u monitoringu populacija alergijskih biljaka, praćenju mehanizma širenja, istraživanja nivoa ekološke plastičnosti kao i sistema mehaničke i biološke borbe protiv invazivnih alergijskih biljaka. U tom smislu razvijena je intenzivna saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine, Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Zavodom za izgradnju grada, Gradskom upravom za zaštitu životne sredine, Gradskom upravom za komunalne poslove i Centrom za suzbijanje ambrozije i drugih alergijskih biljaka.

Herbarijumska kolekcija

Herbarijum Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za biologiju i ekologiju – Herbarium BUNS

Herbarijumska kolekcija Univerziteta u Novom Sadu je zvanična naučna kolekcija koja je od 2003. godine prijavljena u međunarodni registar herbarijuma Index Herbariorum.

Međunarodna saradnja:

 • Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Agriculture, Solun, Grčka
 • Biotehnički fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija
 • Institut za botaniku Slovačke akademije nauka, Bratislava
 • Biološki fakultet Državnog Univerziteta Belorusije, Minsk
 • Herbarijum državnog Univerziteta Lomonosov, Moskva
 • Institut za botaniku Univerziteta u Beču, Austrija
 • Botanička bašta Univerziteta Osnabruk, Nemačka
 • Odsek za biologiju Univerziteta Patras, Grčka
 • Prince of Songkla University, Tajland

Saradnja sa institucijama u zemlji:

 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad
 • Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka
 • Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd
 • Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad

Pored naučnoistraživačkog rada, članovi Katedre se bave pružanjem usluga iz oblasti botanike i do sada su ostvarili saradnju sa:

 • Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine
 • Grad Novi Sad, Gradska uprava za komunalne poslove
 • Opština Bačka Palanka
 • “13. jul Plantaže” a.d., Podgorica
 • Učiteljski fakultet u Somboru
 • Škola i dom učenika Dr Milan Petrović, Novi Sad
 • “Sremput” a.d., Ruma
 • SRP “Titelski breg”, Titel
 • JP “Vojvodinašume”, Petrovaradin, ŠG “Novi Sad”

Međunarodni projekti

Prethodni projekti:
 • East and South European Network for Invasive Alien Species – a tool to support the management of alien species in Bulgaria (ESENIAS – TOOLS); Broj projekta: D-33-51/30.06.2015, Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014, Programme BG03 Biodiversity and Ecosystem Services; Trajanje: 2015 – 2016; Koordinator za PMF: Milica Rat

Projekti koji su finansirani od strane Ministarstava Republike Srbije

Tekući projekti:
 • “Flora Srbije”, Republički projekat od posebnog nacionalnog značaja, TRAJNI PROJEKAT – SANU
 • “Biodiverzitet biljnog sveta Srbije i Balkanskog poluostrva – procena, održivo korišćenje i zaštita”; Broj projekta: OI 173030; Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; Trajanje: 2011-… Rukovodilac: dr Dmitar Lakušić, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • “Biosensing tehnologije i globalni sistemi za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima”; Broj projekta: III 043002, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; Trajanje: 2011-… ; Rukovodilac: dr Saša Orlović, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
 • “Povećanje tržišnog značaja krmnih biljaka oplemenjivanjem i optimizacijom tehnologije proizvodnje semena”, Broj projekta: TR 31024, Trajanje: 2011-…. ; Rukovodilac projekta: dr Đura Karagić, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • “Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju nastavka uspostavljanja ekološke mreže u Republici Srbiji”; “Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju nastavka izrade crvenih lista pojedinačnih grupa organizama flore, faune i gljiva u Republici Srbiji”; “Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju uspostavljanja ekološke mreže Evropske unije Natura 2000 kao dela ekološke mreže Republike Srbije”, Ministarstvo ekologije i zaštite životne sredine Republike Srbije. 2016, 2019. Rukovodilac projekta: prof. dr Dmitar Lakušič, Biološki fakultet, Beograd
Prethodni projekti:
 • “Konzervaciona strategija za očuvanje zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Srbiji – osolike muve (Insecta: Diptera: Syrphidae) kao model organizmi”; Broj projekta: OI 173002; Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; Trajanje: 2011-2014. godine. Rukovodilac: dr Ante Vujić; PMF, Univerzitet u Novom Sadu

Projekti realizovani u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine

Tekući projekti:
 • “Anatomska karakterizacija kolekcije divljih suncokreta, kao potencijalnog genofonda za oplemenjivanje gajenog suncokreta u Vojvodini”; Broj projekta: APV-2524/2017; Trajanje: 2016-2019; Rukovodilac projekta: dr Jadranka Luković, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
Prethodni projekti:
 • “Kupine (Rubus fruticosus agg) – Utvrđivanje potencijala neiskorišćenih prirodnih resursa AP Vojvodine”; Broj projekta: 114-451-660/2016-03; Trajanje: 2016. godina ; Rukovodilac: dr Goran Anačkov, PMF, Univerzitet u Novom Sadu

U sistemu akademskog obrazovanja od osnivanja Više pedagoške škole 1946. godine deluje grupa za botaniku. Katedra za botaniku je pod tim imenom formirana 1998. godine, udruživanjem nekoliko grupa čija se nastavno-naučna aktivnost decenijama pre toga obavljala u okviru većeg broja botaničkih disciplina. Od osnivanja Prirodno-matematičkog fakulteta 1969. godine, nastavno-naučne aktivnosti članova Katedre za botaniku su se uspešno razvijale u oblastima Anatomije i morfologije biljaka, Sistematike i filogenije viših biljaka, Fitogeografije i Fiziologije biljaka.

Radom Katedre rukovodili su sledeći profesori:

 • Prof. dr Melanija Obradović ♱
 • Prof. dr Vera Budak ♱
 • Prof. dr Borivoj Krstić (1998–2010)
 • Prof. dr Pal Boža (2010–2015)
 • Prof. dr Ružica Igić (2015–)

a njeni članovi bili su i:

 • Prof. dr Miloje Sarić ♱
 • Prof. dr Marija Anđelić ♱
 • Prof. dr Živko Stanković
 • Prof. dr Borivoj Krstić
 • Prof. dr Ljiljana Merkulov
 • Prof. dr Pal Boža

Među članovima Katedre, po svom angažmanu, dostignućima i doprinosu, posebno su se istakli:

 • dr Miloje R. Sarić ♱ (1925–2002), akademik SANU, dopisni član akademije nauka SSSR, jedan od osnivača Departmana za biologiju i ekologiju; Direktor Zavoda za biologiju (1971-1974);
 • dr Melanija Obradović ♱ (1922–2009), redovni profesor, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (1975–1977);
 • dr Pal Boža (1950), redovni profesor, Član Odbora za floru i vegetaciju SANU, Član stalnog saveta Mađarske Akademije nauka, Dobitnik Plakete – najbolji profesor za period 2009-2012, Dobitnik Specijalnog priznanja za izuzetan doprinos istraživanju flore Balkanskog poluosrtrva – 7BBC;
 • dr Živko Stanković (1943), redovni profesor, prodekan za nastavu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (1991–1994), pomoćnik direktora Instituta za biologiju (1985 – 1988) i vršilac dužnosti Direktora Instituta za biologiju (1988.), Dobitnik Nagrade za životno delo Univerziteta u Novom Sadu;
 • dr Borivoj Krstić, (1947), redovni profesor, predsednik (1997–2003) i sekretar (1983–1985, 1995–1997) Jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka), pomoćnik Direktora Instituta za biologiju (1988–1990);
 • dr Slobodanka Pajević (1961), redovni profesor, prodekan za nastavu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (2009–2015);
 • dr Ružica Igić (1957), redovni profesor, Direktor Departmana za biologiju i ekologiju (2000–2015); Narodni poslanik Republike Srbije (2012–2014);
 • dr Goran Anačkov (1971), vanredni profesor, Direktor Departmana za biologiju i ekologiju (2015– ), član Odbora za floru i vegetaciju SANU;
 • dr Lana Zorić (1974), redovni profesor, prodekan za doktorske studije, akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (2015– )